Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association


Home Page
 

Учебни материали
Запознаване с Internet
Въведение в HTML
Създаване на Internet страници
Електронни пазари
Финансов мениджмънт

 

Учебни материали по Основи на управлението:
За теоритична подготовка:
Учебна програма по дисциплината...
Видео лекции...
Еволюция на управленската мисъл...
Обща теория на системите и кибернетика...
Теория на информацията и управлението (Далкалъчев)...
Неизбежният преход от Схоластицизъм към игровизация...
Управленски игри и симулации...
Уики Бизнес Администрация (wikiBA)
 
Задания (спазвайте инструкциите за предаване)
Задание loopy...
Семантични мрежи
Допълнителни задания (предават се като 1 архивиран файл на http://bit.ly/predavane/)
SWOT Анализ...
Подбор на управленски персонал...
Псевдокриза...

Финансови симулатори:

Фамилия симулатори Finsim
Virtual Stock Exchange
Stock Market
Portfolio Risk Management
Задание за технически анализ
Wall street tycoon
Задание за управление на портфейл

Тест за индивидуална склонност към риск

 

Управленски делови игри и симулации:

Bulgarian yogurt
Запаси
Фъстъченото масло
Юнисим
Diplomacy
Capitalism Plus
Negotiator
Wolf Sheep Sim
Pixels Pane
TensorFlow Playground
GAD Selection
Gapminder

 

Study materials on Principles of management:
Study materials for the test:
Management (Aldag - Stearns) - see the recommendations first...
Video lectures...
Evolution of management thought...
The Inevitable Transition From Scholasticism to Gamification
Computer Management Games
 
Assignemts (follow the instructions for delivery):
Normative reasoning decision approach...
Assignment loopy...
Semantic network...
Additional Assignemts (they are delivered as 1 .zip file at http://bit.ly/predavane/):
SWOT Analysis...
Management Staffing...
Pseudo crisis...

 


Angel.Marchev (at) Yahoo.com