Задание Loopy

Създайте структура на реална или абстрактна система с обратни връзки (всички пояснителни текстове и имена и факултетен номер да са написани в самия файл) на адрес: https://ncase.me/loopy/v1.1/
Примери: социограма за взаимните предпочитания между група хора, екологична система 'хищник-жертва', взаимовръзки между икономически показатели и пр.
Всеки възел (кръгче) е променлива, чиято текуща стойност се определя от размера на цветното кръгче. Всяка стрелка изобразява влиянието на една променлива върху друга променлива (със съответния знак за влияние). Не трябва да има нито една променлива (кръгче), която да 'виси', т. е. да не влияе и да не зависи от други променливи. Веднъж стартирана, системата трябва да може да работи неограничено дълго, т. е. сигналите трябва да се движат по дъгите и кръговете (променливите) трябва да си менят размерите.
Отделно от това, променливите, и посоките и знакът на връзките трябва да имат смисъл, съответстваш на действителните елементи и връзки на изобразяваната система.
Трябва да съдържа работеща мрежа, заедно със съответните текстови пояснения. В мрежата трябва да има поне 5 елемента и поне 6 връзки. Стърчащи 'сухи' клончета не се броят (както при семантичните мрежи).

Готовия файл в Loopy се съхранява с команда 'Save as file' (не 'Save as link'). (При нужда се отваря повторно с 'load from file'.)

Наименованието на файла трябва да съдържа <'факултетен номер'>_<'име'>.loopy
Изпратете *.loopy файла като попълните следната форма: https://forms.gle/gMc8kQ8TadqouuYC9
 

Изпратения файл трябва да е с разширение *.loopy. Всички, които са изпратили други типове файлове са сбъркали. Отделна картинка или текст не е решение на задачата. Всякакви други файлове ще бъдат игнорирани (картинки *.jpg, *.pnp, и пр., текстове *.doc, *.docx и пр. Линк на някъде не е решение на задачата, както и *.html файл.
 

Ако сте допуснали подобни грешки, или сте направили подобрения, изпратете файла отново. Зачитаме последната по време версия. Всичко останало се игнорира.
 

Видео инструкции: https://youtu.be/bmeywqup_8M

 


Loopy assignment

Create a structure of a real or abstract feedback system (all explanatory texts and names and faculty number should be written in the file itself) at: https://ncase.me/loopy/v1.1/
Examples: sociogram of mutual preferences between a group of people, ecological system 'predator-prey', relationships between economic indicators, etc.
Each node (circle) is a variable whose current value is determined by the size of the colored circle. Each arrow represents the influence of one variable on another variable (with the corresponding influence sign). There should be no variable (circle) that 'hangs', i.e. does not affect and does not depend on other variables. Once started, the system must be able to operate indefinitely, i.e. the signals must travel in arcs and the circles (variables) must change size.
Apart from that, the variables, and the directions and the sign of the connections must make sense, you correspond to the actual elements and connections of the depicted system.
It must contain a working network, together with the relevant text explanations. There must be at least 5 elements and at least 6 connections in the network. Protruding 'dry' twigs do not count (as in semantic networks).

The finished file in Loopy is saved with the command 'Save as file' (not 'Save as link "). (Reopen with 'load from file' if necessary.)

The file name must contain <'faculty number'>_<'name'>.loopy
Submit the * .loopy file by filling out the following form: https://forms.gle/gMc8kQ8TadqouuYC9

The submitted file must have the extension * .loopy. Everyone who sent other file types made a mistake. A single picture or text is not a solution to the problem. Any other files will be ignored (pictures * .jpg, * .pnp, etc., texts *.doc, * .docx, etc. Link to somewhere is not a solution to the problem, as well as * .html file.

If you made similar mistakes, or made improvements, resubmit the file. We respect the latest version. Everything else is ignored.

Video instructions: https://youtu.be/j-LdDfQJy94