SQL Murder Mystery

Изиграйте SQL Murder Mystery, като внимателно изчитате дадената информация (включително обучителните материали)

Задача: чрез правилно формулирани SQL запитвания да откриете името на убиеца.
Бонус задача: чрез правилно формулирани SQL запитвания да откриете кой е истинският злодей в ситуацията

Когато сте готови:
1) Копирате вашите SQL заявки, довели до успешен резултат, в един .docx файл в последоветелен ред на изпълнение. 2) Правите printscreen на екарана (да се вижда потвърждението за успешно разгадаване) и го слагате най-отгоре в .docx файла.
3) Файлът трябва да го наименовате както следва: fak_nom1_fak_nom2_fak_nom3_SQL_murder.docx
4) Преди указания краен срок изпратете файла на следния линк: https://forms.gle/BpCr8tBhX6Xx7Bow6 (ако пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ).


Play SQL Murder Mystery by carefully reading the information provided (including training materials)

Task: through properly worded SQL queries find correctly the name of the killer.
Bonus task: through properly worded SQL queries find correctly who the real villan is .

When you're done:
1) Copy your SQL queries that led to the successful result to a single .docx file in sequential execution order. 2) Make a printscreen on the screen (to see the confirmation of successful deciphering) and put it on top in .docx file.
3) The file should be named as follows: fak_nom1_fak_nom2_fak_nom3_SQL_murder.docx
4) Before the deadline, send the file to the following link: https://forms.gle/BpCr8tBhX6Xx7Bow6 (If you send in any other way, YOUR RESULT WILL NOT BE ACCEPTED).