Пано от пиксели

1. Демонстрация на идеята: виж тук..., виж тук..., виж тук..., или тук...
2. Регистрирай се на сайта https://pixelplace.io/, като използваш факултетен номер за потребителско име.
3. Включи се в паното https://pixelplace.io/85189-marchev-pixel-pane-2024-1 заедно с останалите от екипа си за Играта.
4. Заедно трябва да нарисувате логото на отбора, съобразявайки се с ограничението за поставяне на един пиксел на 10 секунди.
5. Оценяват се размер, художествени качества и замисъл на логото.
6. Тази играта продължава до деня на предаване на отчета за Играта.
7. Защитата на логото от външни вредители до края на играта е част от играта и постоянно задължение на екипа.


Pixels pane

1. Demo of the idea: see here..., see here..., see here...
2. Register at the site https://pixelplace.io/, using your faculty number as a username.
3. Join this pane https://pixelplace.io/85189-marchev-pixel-pane-2024-1 together with the rest of your team for the Game.
4. Together you have to draw the logo of the team, accounting for the limitation for putting one pixel every 10 seconds.
5. Size, art qualities and general concept of the logo are evaluated.
6. This game continues until the day of delivery of the report for the Game.
7. Protecting the logo from adversaries until the end of the game is part of the game and a permanent obligation of the team.