Някои важни бутони при разглеждане на Web страници

Предишна, Следваща, Съдържание

Бутони за придвижване Forward/Back (Напред/Назад)

Netscape зарежда прочетените вече страници в специален буфер, откъдето могат да бъдат извеждани с натискане на бутоните Forward/Back. Когато се налага връщане назад към разглеждани вече екрани, използуването на бутона Back спестява много време, тъй като те извеждат съдържанието на екраните направо от локалния буфер.

Аналогично този бутон се използува за придвижване в посока Напред по посещавани вече страници.

Използувайте бутоните Forward/Back,за да преминете през разглежданите от вас екрани.
Бутон STOP (Стоп)
Натискането на бутона STOP в кой да е момент прекратява зареждането на документа. Това е особено полезно ако мрежата е претоварена и вие зареждате документи с множество графични изображения.
Бутон RELOAD (Повторно зареждане)
Често пъти поради проблеми във връзката зареждането на дадена страница се забавя значително или направо се блокира. Натискането на бутона RELOAD води до повторно зареждане на текущата страница.
Използуването на бутона RELOAD е необходимо и когато желаем да видим направени промени в дадена Web страница. Ако извикаме страницата по познатия начин, тя ще се изведе без промяна, тъй като Netscape ще я изчете от буфера си. При натискане на бутона RELOAD страницата ще се изчете от нейният оригинален източник.

Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.