SWOT анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Swotanaliz2.jpg

SWOT анализът представлява оценка на силните, слабите страни на фирмата, както и възможностите и заплахите, които могат да възникнат.

Същност

SWOT - анализа се използва за оценката на силните и слабите страни на стратегическото положение на фирмата. Този метод е инструмент, даващ възможност да се оцени как стратегията може по-добре да съчетае силните и слабите страни на организацията, т.е. нейните възможности със ситуацията на обкръжаващата среда. Какви възможности или заплахи предоставя тя за развитието на фирмата. След като са анализирани условията на вътрешната и външната фирмена среда, трябва да бъдат формулирани алтернативни стратегии за достигането на целите на фирмата. Този анализ е важна самооценка на вашата фирма по отношение на настоящите силни страни, слабости, възможности и заплахи. Този задълбочен преглед трябва да обхваща всяка основна област от дейността на фирмата, за която сте идентифицирали цел на това ръководство. Анализът на силните страни и слабостите разглежда вътрешни въпроси. Анализът на възможностите и заплахите разглежда външни въпроси. Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи. SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и заплахи. SWOT анализ е ситуационен анализ, за разлика от дуги анализи, които използват пазарен, продуктов или някакъв друг подход. Това означава, че той трябва да бъде определен във времето, за което са поставени стратегически цели. Факторите от вътрешната и външната среда, чието време е определено е правилно при разработка на SWOT анализа (над матрицата да се изписва организацията и датата, за която се отнася). При динамичната и бързо развиваща се среда той ще бъде различен в различните периоди от време, съответстващ на стратегическите цели. Обикновено за определените с помощта на SWOT-анализа ситуации в състоянието на фирмата са подходящи следните стратегии:

Силни страни

Силните страни на фирмата се изразяват в тези нейни особености улесняващи нейното функциониране и увеличаваща конкурентноспособността й. Те биват:

 • добър мениджмънт от страна на президента на фирмата
 • добър и квалифициран персонал
 • лоялност към свойте клиенти
 • оптимално използване на материалните ресурси
 • лоялност към персонала на фирмата
 • поддържане на постоянно и високо качество на изработка на мебели
 • разбирателство и постоянство към доставчиците
 • използване на съвременни енергоикономични и екологични машини
 • оптимално използване на работното пространство

Слаби страни

Слабите страни на фирмата се явяват в, особености възпрепятстващи нейното пълноценно функциониране по един или друг начин. Те са:

 • недостатъчна популярност на фирмата и нейната продукция
 • необходимост от подобряване на квалификацията на някои кадри от персонала
 • частични проблеми в планирането на производствения процес

Възможности

Благоприятните възмoжности за фирмата са тези обстоятелства от обкръжаващата външна среда спомагащи за постигането на целите на фирмата. Те биват:

 • благоприятното разположение на фирмата в близост до складове за дървен материал
 • канал за дистрибуция на фирмената стока в чужбина
 • следене не тенденцийте на желаните мебели на пазара

Заплахи

Заплахите са настоящите или бъдещи условия или промени в околната среда, които въздействат или ще въздействат върху дейността на фирмата. Това са:

 • засилване на качеството на продукцията от страна на конкурентните фирми.
 • сезонно намаляване на търсене на продукцията в дървообработваемия отрасъл
 • вероятност от увеличаване на цените от страна на доставчиците, което се отразява на цената на крайния продукт.


Резултатите на този анализ ясно ще покажат областите, в които фирмата е готова за износ и областите, в които има нужда от подобрения. Много е важно оценката на вашата дейност да бъде възможно най- безпристрастна и честна. Ще бъде сериозна грешка на този етап да преувеличавате силните страни и възможностите и да омаловажавате слабостите и заплахите.

Полза от SWOT анализа

Подробното изписване на всички посочени елементи в него, което позволява да се направи оценка на ситуацията. Прилага се при всички управленски решения, в т.ч. стратегически. Има важно значение при оценка на дейността на организацията, определяне на текуща стратегическа позиция и избора на стратегия. С него се определят конкурентните предимства и ключовата уязвимост на организацията.

Цел на SWOT анализа

Максимизиране на лявата част на матрицата (силни страни и външни възможности) и минимизиране на дясната (слаби страни и заплахи) чрез избора на стратегия.

 • Силни страни - съществуващи позитивни фактори в компанията които благоприятстват реализирането на мисията на компанията (завоювани пазарни позиции, висока квалификация на персонала, регистрирани патенти и други обекти на интелектуалната собственост, които осигуряват уникалност и високо качество на продукцията и др ).
 • Слаби страни - съществуващи негативни вътрешни фактори от гледна точка реализацията на мисията на компанията (ниско ниво на продажбите, недостиг на финансови ресурси за инвестиции, ниско ниво на оперативния мениджмънт, недостатъчна квалификация на част от персонала, отсъствие на система за стимулиране, мотивираща персонала и др.).
 • Възможности - положителни външни фактори, които благоприятстват реализирането на мисията и конкретните цели на компанията (очертаващи се тенденции за разширяване на пазара, възможности за бърз и лесен достъп до финансови ресурси благоприятни възможности за коопериране с научно изследователски организации и др.)
 • Заплахи - негативни външни фактори за реализацията на мисията и текущата дейност на компанията (икономическа рецесия, висока цена на привлечени външни финансови ресурси, неблагоприятни нормативни регулации и ограничения по отношение на продуктите и услугите производствената и търговска дейност на компанията наличие на нелоялна конкуренция, лесен достъп на други фирми до бизнеса и др.)

Графично представяне на SWOT анализа

Swotanaliz.jpg

Вижте още

Източници

 • Lawrence G Fine - The SWOT Analysis: Using your Strength to overcome Weaknesses, Using Opportunities to overcome Threats (Paperback - Oct. 15, 2009)
 • David Williamson, Peter Cooke, Wyn Jenkins, and Keith Michael Moreton - Strategic Management and Business Analysis (Paperback - Dec. 31, 2003)
 • Erica Olsen - Strategic Planning For Dummies (Paperback - Oct. 30, 2006)
 • Harvard Business Press - SWOT Analysis I: Looking Outside for Threats and Opportunities (Kindle Edition - June 16, 2005) - Kindle eBook
 • Babette E. Bensoussan and Craig S. Fleisher - Analysis Without Paralysis: 10 Tools to Make Better Strategic Decisions (Hardcover - June 18, 2008)
 • Harvard Business School Press - SWOT Analysis I: Looking Outside for Threats and Opportunities (Digital - Mar. 3, 2009)
 • Per V. Jenster and David Hussey - Company Analysis: Determining Strategic Capability (Hardcover - June 15, 2001)
 • Harvard Business Press - SWOT Analysis II: Looking Inside for Strengths and Weaknesses (Kindle Edition - June 16, 2005) - Kindle eBook
 • Harvard Business School Press - SWOT Analysis II: Looking Inside for Strengths and Weaknesses (Digital - Mar. 3, 2009)

Външни препратки