PEST анализ

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Анализ ПЕСТ /PEST/ е второто широко използвано средство за анализ на средата, в която работи дадено предприятие, и е известно като анализ ПЕСТ. Политическите и социални фактори, съчетани с напредъка в технологиите, могат да оказват значително по-силно влияние. Поради това за тях анализът ПЕСТ е уместен. Тук се разглеждат социалните, технологичните, икономическите и политическите фактори, които имат влияние върху средата.

Същност

Политически фактори

 • В резултат на държавната политика за въвеждане на средата като пълноправен участник в националната система на здравеопазване, участието й в предоставянето на здравни грижи ще се разшири подчертано. Целта е подобряване достъпността до здравеопазване и създаване на равни възможности за цялото население. Това ще доведе до редица разширени отговорности, включително в дългосрочна перспектива на предписване на лекарства от фармацевти и мониторинг на лекарствената терапия (фармацевтични грижи).
 • Значително по-ниските цени на генеричните лекарства и схемата за регулиране на фармацевтичните надценки ще намалят разходите за лекарства и, вследствие на това, приходите на аптеките.
 • Държавната регулация на заетостта, безопасността, планирането, данъците, ДДС и дори регламентите на ЕС са фактори, които се отразяват на текущата дейност. Политическите решения в някои европейски страни след дерегулацията на кварталните аптеки, например в Италия и Холандия, насочва големите играчи към подобни пазари, където в момента те масово придобиват аптеки.

Икономически фактори

 • Фактори като лихвени равнища, обменни курсове, БВП, парично предлагане и стопанските цикли засягат както фондовата борса, така и разполагаемия доход на населението. Наемите и цената на недвижимите имоти също са повлияни.
 • Режийните разходи се влияят от общото положение на икономиката.
 • По-високата инфлация води до по-високи разходи за заплати.
 • Добрата икономика създава пълна заетост и така става трудно да се наеме квалифициран персонал в някои райони.

Социални фактори

 • Резкият спад на раждаемостта в края на ХХ в. доведе до значителен брой на застаряващо население над 65 г. възраст.
 • Компютърната грамотност създаде възможности за електронна търговия.
 • Понастоящем загрижеността за здравето сред обществеността все още не е достатъчно силно изразена, както във водещите страни членки на ЕС.
 • Социалните фактори влияят върху поведението на потребителите на лекарства, както и на персонала в фирмата и това има отражение върху ефективното управление и функциониране на една фирма.
 • Демографският профил на района, в който се намира фирмата, определя поведението на купувачите и влияе върху обема на поддържаните стокови наличности.

Технологични фактори

 • Технологичният напредък доведе до широко използване на интернет и вътрешни мрежи, подобряване на съобщенията и т.н.
 • Налице са пилотни проекти за е-здравеопазване, предаване на рецепти и връзка с лекарите, което ще подобри и ускори обработката на рецептите.
 • Вътрешните мрежи на съсловните организации могат да облекчат потока от информация.
 • Напредъкът при ПОС-терминалите и бар-кодовете ще улесни управлението на стоковите наличности. Терминали с бар-код четци и магнитни банкови карти спомагат за съкращаване на разходи.

Вижте още

Източници

 • David Williamson, Peter Cooke, Wyn Jenkins, and Keith Michael Moreton - Strategic Management and Business Analysis (Paperback - Dec. 31, 2003)
 • Erica Olsen - Strategic Planning For Dummies (Paperback - Oct. 30, 2006)
 • Babette E. Bensoussan and Craig S. Fleisher - Analysis Without Paralysis: 10 Tools to Make Better Strategic Decisions (Hardcover - June 18, 2008)
 • Per V. Jenster and David Hussey - Company Analysis: Determining Strategic Capability (Hardcover - June 15, 2001)

Външни препратки