IBAN

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Кредитни карти

От 05.VI.2006 г. всички банкови сметки имат нови номера. IBAN (International Bank Account Number) е новият номер на банкова сметка. IBAN-номерът се генерира съгласно международния стандарт за банкови номера. В България стандартът се използва както за международните, така и за местните плащания.

Какво е IBAN?

Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO-13616.

Каква е концепцията за IBAN стандарта?

IBAN е стандарт за международен номер на банкова сметка. Концепцията за международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (EBS 204/август 2003) съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616:2003. В България е приет от Българския комитет по стандартизация, като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация.

Каква е стандартната структура на IBAN?

IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина. IBAN може да съдържа до 34 знака:

 • Първите 2 знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
 • Следващите 2 знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
 • Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).

Как се калкулира контролната сума и как се валидира IBAN? Контролната сума се соновава на стандарта ISO 7064 mod 97-10, където остатъка трябва да е 1.

Валидация

Дебитна карта

Стъпките за валидация на IBAN са следните:

 1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря - IBAN е невалиден.
 2. Преместват се началните 4 символа в края.
 3. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до Z което се заменя с 35.
 4. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).

Ако остатъка от деленето е 1, IBAN номера е валиден.

Калкулирането на контролната сума става по следния начин:

 1. Проверява се дължината на IBAN за съответната страна. Ако дължината не отговаря - IBAN е невалиден.
 2. На мястото на контролната сума се поставя 00 (например BG00 за България).
 3. Преместват се началните 4 символа в края.
 4. Всички букви се заменят с числа, независимо от това, че дължината на номера ще се промени. Замяната става като следва: A се заменя с 10, B с 11 и т.н. до Z което се заменя с 35.
 5. Получения стринг се третира като цяло число е се прилага mod-97 (делене на 97).
 6. От 98 се изважда остатъка от горното делене. Ако резултата е една цифра се добавя водеща нула.

Какво представлява IBAN в България?

Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака - букви и цифри. IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва. От 5.VІ.2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

Каква е структурата на IBAN в България?

Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:

 • код на държавата “BG”;
 • контролно число (2 цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
 • основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и цифри):
 • БАЕ код (Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България) е предоставен от БНБ код от 8 знака (букви и цифри), който еднозначно определя БАЕ в България:
 • идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
 • идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;· идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
 • останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.

Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z). В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях. На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Пример за IBAN в България

BG80 BNBG 9661 1020 3456 78

Кога е въведен IBAN в България?

От 5.VІ.2006 г. всички платежни документи съдържат IBAN. От 5.VІ.2006 г. при извършване на паричен превод единственият валиден номер на клиентска сметка е IBAN.

Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?

IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършване на местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания. При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка). Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности е намален, тъй като сметките на получателите се заверяват само чрез използване на IBAN.

Какви са задълженията на търговските банки?

До 01.ІІІ.2006 всички банки генерираха IBAN за техните клиенти - физически и юридически лица. IBAN може да бъде издаван само от банката, обслужваща клиента. Преди въвеждането банките трябваше безплатно да уведомят в писмен вид или по друг подходящ начин своите клиенти – титуляри на банкови сметки, за IBAN номерата на банковите им сметки и BIC кода на банката, както и да уведомят служебно следните институции за новите IBАN сметки на клиентите си:

 • Министерството на финансите;
 • Националната агенция за приходите;
 • Националния осигурителен институт;
 • Агенцията за социално подпомагане.

При извършване на превод обслужващата банка проверява за валидност по контролно число на IBAN на наредителя и получателя, посочени в платежния документ. Банката може да върне предоставен й платежен документ, ако клиентът не е посочил IBAN на получателя на плащането и BIC на банката на получателя.

Какво трябва да направи клиентът?

След получаване на IBAN номера на Вашата сметка и BIC кода на банката уведомете бизнес партньорите си и тези, с които имате взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за IBAN номера на банковата Ви сметка и BIC кода на Вашата банка. Помолете ги да Ви предоставят IBAN номерата на техните сметки и BIC кода на обслужващата ги банка. От 5.VІ.2006 единственият валиден номер на клиентска сметка е IBAN номерът.

Кои държави са въвели IBAN?

Всички страни - членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта. До юли 2006 IBAN е въведен в общо 43 държави, като 11 от тях го използват и за вътрешни плащания.

Международен номер на банкова сметка

Цел на проекта

 • Проектът е съществен за създаването на ефикасна банкова система, която да може да отговори на европейските тенденции в областта на плащанията;
 • Модернизира националната платежна система
 • Въвеждането на SWIFT-формат на съобщенията в БИСЕРА ще доведе до модернизирането на системата за малки плащания.
 • Банките използват общ интерфейс към нея и системата за брутен сетълмент в реално време което намалява разходите им по подържане на различни интерфейси;
 • Дава възможност за лесна идентификация, валидация и осъществяване на STP (обработка на плащане от край до край);
 • Премахването на БИН-а дава възможност за улесняване на плащанията в бюджетната сфера и обработката им в ТБ;
 • Подобряване обслужването на потребителите на банкови услуги в страната и техните контрагенти в чужбина

Обхват

 • Промяна на нормативната база и платежните документи;
 • Изработване на вътрешни графици, спецификации и правила на БНБ, ТБ, системните оператори, МФ и НОИ в съответствие с прилагането на IBAN и SWIFT формат на съобщенията в БИСЕРА, и отпадането на БИН;
 • Промяна на съобщенията на БИСЕРА в SWIFT формат;
 • Промяна в обработката на бюджетни плащания във връзка с премахване на БИН;
 • Запознаване с предстоящите промени на потребителите на банкови услуги

Обосновка на проекта и очаквани резултати

 • Необходим етап за участието ни в SEPA - Единна европейска платежна зона;
 • Намаляване на броя на неточно извършените преводи;
 • По-висока степен на автоматизация при обработката (STP) и намляване на цената на превода;
 • Осъществяване на ефективност, бързина и качество при международните и местни преводи;
 • Преминаване на системата БИСЕРА към утвърден SWIFT стандарт в платежните системи;
 • Изрграждане на по-съвремена и облекчена система за за бюджетни плащания
 • Улесняване на потребителите при извършване и получаване на плащания в страната и чужбина.

Участници в проекта

 • БНБ
 • АТБ
 • НОИ
 • Търговските банки
 • Системни оператори
 • Министерство на финансите и Главна данъчна дирекция

Вижте още

Източници

Външни препратки