Управленска информационна система

от Администрация и управление
(пренасочване от ERP система)
Направо към: навигация, търсене
ERP-moduli
ERP модули.

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) осигурява необходимата информация за ефективност и ефикасно управление на организациите.

Същност

За да може да се осъществи максимално ефективно управлението на дадена стопанска единица, отделните управленски подсистеми в тази единица трябва да действат в синхрон с общите цели и стратегия на организацията. Само тогава, обективната действителност в организацията може да изпълни зададените цели и да постигне мисията, която е заложена при нейното създаване. Управленските информационни системи включват три основни ресурси: хора, технология и информация.

Кенет и Джейн Лаудън идентифицират пет; епохи;на еволюция на управленските информационни системи, съответстващи на пет фази в развитието на компютърните технологии:

История

Мейнфрейм ера

Първата (мейнфрейм и миникомпютър) ера;е била управлявана от IBM и техните мейнфрейм компютри като те често заемат цели стаи и изискват специални екипи, които да управляват хардуера и софтуера . Както съвременните технологии, тези компютри са в състояние да се справят с по-голям капацитет и да намалят разходите за тях. Малки по-достъпни миникомпютри позволяват на големите предприятия да използват свои собствени изчислителни центрове в самото предприятие.

Ера на персоналния компютър

Втората (персонален компютър) ера; започва през 1965 г., когато микропроцесори започнат да се конкурират с мейнфрейм и миникомпютри и ускоряват процеса на децентрализация на изчислителната мощност от големи центрове за данни за по-малки офиси. В края на 1970 миникомпютърната технология дава път на персоналните компютри и поради относително ниската компютърна цена те стават масови стоки на пазара, което позволява на фирмите да предоставят на своите служители достъп до изчислителна мощ, която десет години по-рано би струвала десетки хиляди долари. Така разпространението на компютрите създава готов пазар за взаимосвързване на мрежи и популяризирането на Интернет.

Ера на клиента

Тъй като сложността на технологията се увеличава необходимостта от споделяне на информация в рамките на едно предприятие също се повишава, което довежда до трета (клиент / сървър) ера, в която се създават сървъри от огромно количество споделена информация. Това позволява на големи количества данни да бъдат достъпни от хиляди и дори милиони хора едновременно.

Ера на предприятието

Четвъртата (предприятие) ера, включен по-високоскоростни мрежи, завързащи всички аспекти на търговското предприятие и предлагане на богат достъп до информация, обхващаща пълната структура на управлението.

Ера на изчисленията

Петата и най-нова (изчислителни облаци) ера ;на информационни системи представляват мрежови технологии за доставка на различни приложения, както и за съхранение на данни, независимо от конфигурацията, мястото или естеството на хардуера. Това, заедно с висока скорост на мобилените телефони и WiFi мрежи, доведе до нови нива на мобилност, в която мениджърите имат достъп до ИСУН отвсякъде с преносими компютри, таблети и смартфони.

Предимства

ERP е система, която налага на фирмата да има строго регламентирани и "изчистени" бизнес-процеси. Тя е средство за подобряване на мениджмънта и по този начин за увеличаване на конкурентноспособността. Многогодишната практика на използване на развити в различна степен ERP-системи еднозначно следните им по-съществени преимущества пред други подходи:

 • Комплексно преосмисляне и преоценка на фирмена организация, политика и практика, по повод на внедряването на ERP-система;
 • осъзнаване взаимовързката на действията на всички служители, реално създаване на колективност в работата и оптимизация на всички работни процеси (производствени, търговски, управленски);
 • подобряване на качеството на управленските решения
 • от произволен характер като следствие на рязко подобряване на информираността при вземане им и на достоверността на използваните данни;
 • бърза и адекватна реакция на промените на пазарните, технологични и финансови условия;
 • силно намаляване до ликвидиране на негативните следствия на закъснения, презапасявания, дефицити, отклонения от стандарти, неотчитане на тенденции и други подобни;
 • подобряване събираемостта на вземанията и възвращаемостта на инвестициите;
 • намаляване на себестойността на продуктите;
 • подобряване на ефективността от използване на ресурсите, активите и кадрите;
 • професионално израстване на кадрите чрез пренасочване от рутинна към творческа (анализи, прогнози, вземане на решения) дейност;
 • пълен контрол върху всички процеси в предприятието.

Вижте още

Източници

 • Laudon Kenneth, Jane Price Laudon.  Management information systems.  2002
 • Харизанова М., Н. Миронова. Комуникации в управлението. Авангард Прима. София 2008г.
 • ERP системи

Външни препратки