Ценна книга

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
снимка на ценна книга
Ценна книга

Ценната книга е писмен документ, при предявяването на който се материализират права - вещни, облигационни и други. Ценни книжа са инвестиционните договори, които се предлагат публично с цел получаване на доход.

Терминът „ценни книжа" се асоциира с процеси като търговия, обмен,кредитиране и финансиране

Същност

Ценни книжа са инвестиционните договори, които се предлагат публично с цел получаване на доход.Те са права,които могат да се прехвърлят като се регистрирани по сметки в Централния депозитар , или документи, материализиращи прехвърлими права, които могат да се предлага публично като акции, облигации или други права, свързани с акции, облигации или други дългови ценни книжа. Под други дългови ценни книжа по смисъла на ЗППЦК следва да се разбират прехвърлими вземания за предварително определен или определяем доход срещу издателят на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права. Трябва да се прави разлика между инвестиционни и търговски ценни книжа (най-често се изучават във връзка с търговски сделки – менителница, запис на заповед и други). Инвестиционните ценни книжа представляват инвестиция за техните титуляри. По тези договори инвеститорите предоставят парични средства или други имуществени права на друго лице, без да участват пряко в тяхното управление, т.е. това е влагане на средства в стопанска дейност за създаване на доход.

Вижте още

Източници

  • Класификация на ценните книжа
  • Същност и видове ценни книжа
  • Ричард Кач, Техники за избор на печеливши акции
  • Николай Китанов, За акциите и борсата
  • Николай Китанов, Нова книга за акциите и борсата 2000
  • Марк Левинсън ; Прев. от англ. Иванка Дилкова, Финансови пазари
  • Тодор Стефанов Недев, Борси и борсови сделки 2008
  • Надежда Николова, Основи на финансите

Външни препратки