Фондова борса

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Фондовата борса е организиран пазар на ценни книжа, концентриращ търсенето и предлагането на приети за търговия ценни книжа.

Същност

Равният достъп до пазарната информация и равните условия за участие в търговията се осигуряват именно от фондовата борса. Чрез фондовата борса може да се организира и свободен пазар на ценни книжа, като търговията е присъствена и/или неприсъствена. С развитието на интернет технологиите и глобализацията все повече се осъществява неприсъствената търговия на борсата.

Учредяване и управление

Фондовата борса е организирано тържище на ценни книжа, което чрез дейността си осигурява на членовете си и на техните клиенти работни места. Заявителят трябва да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 хил. лв. Не по-малко от 25 на сто от капитала трябва да бъде внесен към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешението, а останалата част – към момента на получаване на разрешението. Най-малко 2/3 от капитала на борсата трябва да бъде притежаван от банки, инвестиционни посредници, финансови къщи и застрахователни дружества. Капиталът на борсата подлежи на промяна. Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство на Общото събрание.

Фондовата борса издава само поименни акции с право на един глас. Изгражда се клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, които се извършват чрез нея.

Ръководно място на фондовата борса заема съветът на директорите. Този съвет може да приема борсовия правилник и правилника на арбитражния съд; да осигурява спазването на закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, устава и борсовия правилник от участниците в борсовата търговия; да приема ценни книжа за търговия и прекратява временно или окончателно търговията с определени ценни книжа при условията и по реда на борсовия правилник; да приема членове на борсата и ги отстранява временно или окончателно от борсовата търговия при условията и по реда на борсовия правилник. Съветът приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си, като има право и да налага санкции на членовете.

Организация

Елементите на борсата са нейните устройствени правила, правилници и други правни актове ( като правилата за членство, търгуване и приключване на сделките, изискванията за котиране, изискванията пред фирмите, чиито ценни книжа се допускат за котиране и правила на информационното обслужване), ръководещи дейности на членовете и тяхната дейност по сделките с котирани ценни книжа, т.е. приета за борсово търгуване.

Различават се два вида борсови организации в зависимост от степента на контрол от страна на държавата биват свободни борси и борси на свободни борсови корпорации.

Борсовата корпорация е юридическо лице и организира и управлява борсата.

В проекта за указ на борсите в Република България се възприема друга възможна организация на дейността по сделките . Тук страни по сделката са борсов представител (изпълняващ функции подобно на брокера) и борсов посредник. Борсовият посредник не може да извършва борсови сделки за своя сметка или извън борсата. Борсовите представители правят своите предложения за покупка и продажба на ценни книжа пред борсовия посредник. Сделките се считат за сключени, когато борсовият посредник ги впише в своя дневник.

Всяка фондова борса трябва да поддържа висока степен на защита на инвеститорите независимо от промените в организацията й. Пред фирмите членки на борсата се поставят значителни изисквания, при тяхното кандидатстване за членство и в отношенията им с клиентите и другите членове на борсата.

Произход и развитие

Етимологията на думата “борса” произхожда от фамилията на белгийския благородник Van Ler Burse от гр. Брюге, в чиято къща през XV век се срещали търговци и банкери, за да извършват своите парични сделки. Символ на борсата става гербът на тази фамилия, състоящ се от три кесии, а самата къща е наречена бурса, а в последствие борса.

Възникването на този вид борси се свързва с развитието на държавните заеми. Така се постига превръщане на държавните документи за дълг в предмет на покупко-продажба. Появата и развитието на на акционерните дружества дават силен тласък в развитието на фондовите борси, чийто акции са предмет на борсовата търговия.

Първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531г. За нея била построена специална сграда, на фасадата, на която било изписано : “ За търговци от всички страни, говорещи на различни езици.”

През следващите векове възникват множество борси. Първоначално в Лондон през 1554г. , по-късно в Амстердам през 1688г. Откриват се борси и в Хамбург, Франкфурт на Майн, Париж – 1711г. , Берлин – 1760г. , Швейцария – 1850г. , Япония – 1878г, и др.

Вижте още

Източници

  • В. Стоянов, Пари, банки борси. София 1999г.
  • Венчо Стоянов, “Основи на финансите” – София 1997г.
  • ИК “Труд и право”
  • “Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества” София 1995г.
  • Велев, Тодор Стефанов, “Търговски форми и борсите” – София 1993г.
  • “Ценни книжа и фондови борси” София 1995г.

Външни препратки