Фирма

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Фирмата е наименованието на предприятието, с което то е записано във фирмения регистър. Предприятието е стопанска единица за производство, т.е. продажба на стоки или услуги. «Фирма» и «Предприятие» се употребяват като синоними.

Същност

Едно от основните понятия, които търпи широка трактовка е това за предприятието. Терминът “търговско предприятие” за първи път е употребен в Германският търговски законник от 1851-1852 година. Според търговският закон стопанска дейност може да се осъществява чрез следните правни форми - едноличен търговец (търговец-физическо лице), търговец публично предприятие, търговски дружества и обединения на търговски дружества.

Дейност

Стопанската дейност на промишленото предприятие би могла да обхване няколко сектора:

 • материално-техническо снабдяване;
 • производство - основно, спомагателно и допълнително;
 • реализация;
 • капитално строителство;
 • жилищно и културно-битово обслужване на работниците и служащите.

За осъществяваме на тези дейности предприятието трябва да разполага не само с парични и стоково-материални ценности, но и с основни средства - средства на труда. „Това е нещо или комплекс от неща, казва Маркс, които работникът вкарва между себе си и предмета на труда и които му служат в качеството на проводници на неговите въздействия върху дадения предмет." „Освен нещата казва по-нататък Маркс, които посредничат при действието на труда върху неговия предмет и поради това по един или друг начин служат за проводници на дейността, трудовият процес в по-широк смисъл наброява между своите средства всички предметни условия, които изобщо са необходими, за да може този трудов процес да се извърши. Те не влизат непосредствено в него, но без тях той или съвсем не може да протече, или протича само в несъвършен вид." Такива средства на труда според Маркс са земята като всеобщо средство на труда, машините, съоръженията, сградите, каналите, пътищата и др.

Правна рамка

По своята същност предприятието може да се разглежда като сложна социална стопанска и икономическа система. Предприятието като организационна единица в стопанския живот е сравнително ново и има икономически произход. В икономическата и правна литература то среща редица възражения. Като такова се появява през втората половина на миналия век. На основание на това, че с търговския закон е приет правнотехнически смисъл на понятието търговец , на основата на което всички стопански дейности се приемат също за търговски , а заедно с тона и предприятието, с което търговеца ги осъществява то се класифицира като търговско предприятие. Разграничителния белег за това кое предприятие е индустриално трябва да се търси в две направления.

 • От една страна, то е обусловено от технологическата характеристика на използваните средства и предмети на труда.
 • От друга страна индустриалното предприятие е по-съвършен начин за производството на стопански блага.

Вижте още

Източници

 • Видове предприятия
 • ТП
 • Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Oxford University Press, 1954
 • Jorion, P., Financial Risk Manager Handbook, Wiley; ISBN 047-047-961-2
 • Марчев, А., Мирчев, М., Шереметов, Г., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Основи на управлениетo I и II”, УННС, София, 2009-2010
 • Александрова, М., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Управленски решения и риск”, УННС, София, 2010

Външни препратки