Управление на операциите

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Управлението на операциите се дефинира като вземане на решение от функцията на операциите в системите, които произвеждат стоки и услуги. Управлението на операциите е процес, който позволява на организациите да постигнат своите цели чрез ефективно набавяне и използване на своите ресурси. Всяка организация, независимо от това дали е обществена или частна, в сферата на материалното производство или в сферата на услугите, има функция операции.

Същност

Операцията е трансформационен процес, при който входящия поток(материали, работна ръка, капитал) се трансформират в продукти(стоки и услуги). В процеса на операциите се добавя стойност, по-висока от тази на входа. Операциите създават полезност на формата. Връзката между технологии и операции, е че този трансформационен процес е в пряка зависимост от прилаганите технологии. Технологиите влияят и върху входа на системата – появяват се нови материали. За разликата от стоките, услугата се потребява в момента на създаването й, докато стоката може да се складира. Производството на стоки може да не съвпада по време и място с клиента – не се изисква директен контакт, а при услугата е обратното - веднага и на място.

Услугата е свързана в повечето случаи с едновременно производство и консумация. Организациите, произвеждащи услуги, и организациите, произвеждащи стоки, се различават по следните характеристики:

 • капацитет
 • качество
 • разположение на производствените мощности
 • връзка между маркетинг и операции.

Производителите на стоки и услуги могат да бъдат описани в непрекъсната скала от чисти производители на стоки до чисти производители на услуги.

Управлението на операциите е процес, чрез който се въздейства върху входа, процеса и изхода на системата – да взимаме решения по отношение на използваните ресурси, как да ги обработим и какво да произвеждаме. При управлението на операциите използваме системния подход – разглеждаме операциите в различна степен на агрегиране и детайлизиране – отделен работник, цех, завод, фирма и т.н. могат да се разглеждат отделно като един процес. Управлението на операциите е съществена функция на фирменото управление.

Вижте още

Източници

 • Андронов, Е., M. Александрова, “Управление на операциите”, УИ „Стопанство”, С., 2005.
 • Цветков, Г., „Производствен мениджмънт”, ИК „Люрен”, С., 1996.
 • Донъли, Дж., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич, „Основи на мениджмънта”, Отворено общество, С., 1997.
 • Гэлловэй, Л., „Операционный менеджмент” принципы и практика”, Питер, Санкт-Петербург, 2001.
 • Chase, R., N. Aquilano, R. Jacobs, “Production and Operation Management. Manufacturing and Services”, Irwin – McGraw-Hill Publishing, 1998
 • Chase, R., D. Garvin, “The Service Factory”, Harvard Business Review, VII-VIII, 1989
 • Drucker, P., “The Emerging Theory of Manufacturing”, Harvard Business Review, V-VI, 1990
 • Sower, V., J. Matwani, M. Savoie, “Classic Readings in Operations Management”, Fort Worth: The Dryden Press, 1995.
 • Stevenson, W.J., “Production/Operations Management”, Irwin – McGraw-Hill, 1999.
 • Vonderembse, M., G. White, “Operations Management: Concepts, Methods and Strategies”, West Publishing Company, 1988.

Външни препратки