Управление

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Управлението (в някои случаи и като Мениджмънт, макар да не са съвсем еднозначни) е извършването и упражняването на ръководни дейности в определена организирана система (системите могат да бъдат от различно естество - биологични, социални, бизнес, технически, правни), за да се синхронизират и целеположат дейноствите на участващите в нея, да се гарантират опазването на специфичната структура на системите, да се поддържат наличните дейности и реализират програмни цели.

Същност

Както за всяка друга наука, няма дефиниция за управлението, която да обединява всички специалисти от всички гледни точки. Налице е обаче една гледна точка, която може би е най-разпространена и обяснява управлението по следния начин. За всяка орг-я съществува процес на управление изразен в реализацията на отделни функции, които трябва да изпълнява всеки ръководител. Затова в най-новите изсл-я в областта на мениджмънта управлението следва да се разглежда като процес от реализацията на някакви функции, макар че няма единно становище по въпроса за същността на управленските функции. Повечето от специалистите са склонни да приемат следното определение управлението е процес на планиране, организиране, ръководене, контрол и промяна, необходими за формулирането и достигането на целите на орг-та. Според Питър Дракър, който се счита за един от големите теоретици в мениджмънта управлението това е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна целенасочена и производствена група. Според него управлението води до сериозни социални изменения. Управлението може да се дефинира още като целенасочен начин на въздействие в/у поведението на някаква орг-я за достигането на предварително определни цени. За да съществува процес на управление трябва да са на лице най-малко 3 неща:

  • да има някой, който да въздейства;
  • да има обект в/у, който да се въздейства;
  • да има предварително поставена цел.

Тези три момента определят, т.нар.система на управление. Субектът на управление изпълнява функциите планиране, намиране, организиране, ръководене, мотивиране, контрол и промяна. Функционалния разрез на мениджмънта е изходен момент при изследване същността на процеса на управлението. Още през 1916г. френския индустриалец Анри Файол написва функционалния подход в мениджмънта и издига тезата, че всички мениджъри изпълняват сходни дейности независимо от равнището, на което се намират, дейността с която се занимава и орг-та, в която работи. Във функцията планиране са включени дейностите и работите по целеулавянето. Определянето на целта е особено важна за управлението, тъй като чрез него се определят насоките за развитието на организацията. Като субектът може сам да формулира целите си, но може да ги получи като ограничително условие от друг субект, от който зависи. Организирането като функция включва проектирането на организационен модел подбора, обучението и разпределянето на кадрите, образуването на комуникационни и информационни мрежи, като важно е да се има предвид, че различните цели и стратегии изискват различен вид организация, за да бъдат реализирани. Главната цел на ръководството е да накара персонала да действа така, че да бъдат реализирани организационните цели.

Вижте още

Източници

  • М. Харизанова. Управление-теория и практика, София, 2006 г.
  • М. Мирчев. Основи на управлението, София, 2006 г.

Външни препратки