Събирателно дружество

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Събирателно е дружеството е образувание на две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма при солидарна и неограничена отговорност на съдружниците.

Учредяване

Учредяването на СД изисква сключване на дружествен договор, като учредителите трябва да бъдат най-малко 2 дееспособни лица – физически или юридически (могат да бъдат и капиталови дружества). Търговска фирма – задължителен елемент от нея е фамилното име или фирмата на един от съдружниците и добавката СД, “съдружие” или “С-ие”.

СД се учредява с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците. ТЗ определя минимално необходимото съдържание на учредителния договор, а именно:

 • името и местожителството, съответно фирмата, седалището и единния идентификационен код, както и адреса на съдружниците;
 • фирмата, седалището, адреса на управление и предмета на дейност на дружеството;
 • вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката им;
 • начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците;
 • начина на управление и представителство на дружеството.

Отговорност на съдружниците

СД е типично персонално дружество и при него съдружниците отговарят за задълженията на дружеството към кредиторите на дружеството. Отговорността се характеризира със следните особености:

 • Отговорността е неограничена – съдружниците отговарят с цялото си имущество.
 • Отговорността е солидарна. Съдружниците са солидарно отговорни помежду си, но и за задълженията на дружеството. Ако съдружник плати задължение на дружеството той няма регрес към него, ако плати задължение на друг съдружник – има регрес.
 • Солидарността е особена, защото законът установява субсидиарност - принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците.
 • Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството не само от момента от когато са станали съдружници, но и за старите задължения.

Вписване в търговския регистър

Заявлението за вписване се подава от името на всички съдружници, защото всеки съдружник има право да управлява дружеството, включително и да иска вписване. Към заявлението се прилага и учредителния договор. Лицата, който според дружествения договор представляват дружеството представят образци от подписите си.

Права и задължения на съдружниците

Правоотношения между съдружниците биват 2 вида – външни и вътрешни. Вътрешни отношения са отношения между съдружниците и дружеството. По начало тези отношения обхващат т. нар. членствени правоотношения. Членственото правоотношение обхваща 2 групи права – имуществени и неимуществени:

 • Имуществени права:
 • Право на част от печалбата – това право се определя съразмерно с дела на съдружника, а той се определя на базата на неговата вноска, която се коригира с печалбите и загубите на дружеството.
 • Право на обезщетение – то е в 2 насоки: За необходимите разноски за дружествените работи – разноски, които са необходими и полезни; За вредите, които е претърпял във връзка с дружествените работи, но трябва да има причинна връзка между вредите и дейността на дружеството.
 • Право на лихва – лихва върху вземането си за разходи и вреди.
 • Право на ликвидационен дял – ликвидационният дял е парично вземане.
 • Неимуществени права – те са не прехвърлими, докато имуществените могат да се цедират:
 • Право на участие в управлението – това право, визира отношенията вътре в дружеството. Правото на управление произтича от качеството съдружник, а не е последица от друг юридически факт.
 • Част от управлението е правото на глас – съдружникът не може да е лишен от него.
 • Право на вето – притежава го всеки съдружник. Особености: Право на вето има само съдружник, който има право да управлява. Ако съдружниците са решили само един да управлява, то те нямат право на вето; Правото на вето може да се упражни само преди да се извърши дадено действие. Това е право на съдружника да се противопостави на дадено действие.
 • Право на контрол – възможност за всеки от съдружниците да се осведомява за работите на дружеството, да преглежда търговските книги, дружествените и други книжа и да иска обяснение от управителите.
 • Имуществени задължения:
 • Задължение за вноска. Вноската е неотменимо задължение, защото ако дружеството не разполага с имущество не може да съществува.
 • Задължение за лихва. Лихва се дължи в 2 хипотези: Когато съдружникът е забавил внасянето на своята парична вноска. Ако е забавил внасянето на непарична вноска – той не дължи лихва, а обезщетение за забава; Когато е взел без основание пари от дружеството.

Задължението за лихва възниква, независимо дали е включено в дружествения договор. Размерът на лихвата е законен, а титуляр на вземането е СД.

 • Неимуществени задължения:
 • Задължение за въздържане от конкурентна дейност-2 хипотези: Забрана съдружникът да не участва в друго дружество – съдружникът не може да участва в друго дружество със същия предмет на дейност; Забрана съдружникът да сключва сделки както от свое име, така за своя или чужда сметка в пределите на предмета на дейност на дружеството. / когато съдружникът е прокурист, търговски пълномощник или комисионер на друг търговец.
 • Задължение за лични усилия и грижи в дружеството. Ако не е уговорено друго всеки съдружник дължи на дружеството онази грижа, която полага за собствените си дела.

Вижте още

Източници

Външни препратки