Обект (управление)

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Обект е общо понятие, изразяващо нещо което може да бъде видяно и докоснато, неодушевено и в повечето случаи масивно. Към обекта често е насочена някаква дейност.

Синоними на думата : предмет, нещо, цел, единица, същество

Същност

Обект е технически термин, използван в епистемологията, клон на философията, който се занимава с характера, произхода и обхвата на познанието.

Термина „обект“ често се използва в контраст на термина „субект“.Съзнанието е състояние на познанието, което включва субекта, в който никога не можем да се съмняваме, защото само той може да бъде този, който се съмнява, така че предметът или предметите могат да бъдат или да не бъдат реално съществуващи без връзка със субекта.Метафизичните рамки се различават по това дали обектите се считат за съществуващи, независимо от техните свойства, и ако това е така - по какъв начин.

Парагматикът Чарлз С. Пиърс определя в понятието обект в широкия смисъл на думата, като всичко за което можем да говорим и мислим.В най-общ смисъл това е всяка единица, пирамидите, Alpha Centauri, числото 7, липса на вяра в предопределението или страх от кучета: в тесния смисъл на думата се отнася до някакво определено същество.

„Обект“ в управлението

Процес на управление

В управлението под обект се разбира - управлявания процес, дейност, организация, работни групи или екипи, структура и т.н.

Обектът на управление има специфични характеристики, които предопределят в голяма степен резултата от управленските въздействия.

Обекта на управление, се свързва със субект на управление – този, които реализира управленско въздействие върху обекта.

За да се осъществи процеса на управление освен обект и субект, необходимо е да е налице и още един елемент – цел.

Обекта на управление има следните характеристики:

  • Има определени граници - обекта на управление е ограничен от всички останали субекти на управление
  • Има определено предназначение
  • Има определени връзки със субекта на управление и с други обекти и/или субекти които принадлежат към външната среда

„Обект“ в системния подход

В системния подход отделните обекти се разглеждат като система. В системата са определени елементите, външните и вътрешните връзки, които оказват влияние върху функционирането на системата.

„Обект“ в кибернетиката и тероията на автоматическото управление

Обект – обобщаващ термин в кибернетиката и тоерията за автоматическото управление, обозначаващ устройството или динамическия процес на поведение на управление, което се явява цел в създаването на система за автоматическо управление.

Ключов момент в теорията се явява създаването на математически модели, описващи поведението на обекта на управление базирано на неговите състояния, управляващи въздействията и възможните смущения.

Формалната математическа близост на математическите модели, отнасящи се до обекти на различна физическа природа, позволява използването на математическата теория за управление във връзка с конкретни реализации, а също така и класифициране на системи за управление по формални математически критерии (например: Линейни и нелинейни).

В теориите за автоматическото управление се счита, че управляващото въздействие на обекта на управление се оказва устройството на управление. В реалните системи устройството на управление е интегрирано с обекта на управление, затова за ефективна теория е важно да се определи точно границата между етапите на звената във веригата.

Вижте още

Източници

  • Мениджмънт, Маргарита Харизанова и Надя Миронова
  • Stanford Encyclopedia of Philosophy
  • Oxford Scholarship Online

Външни препратки