ООД

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Партньори

Дружеството с ограничена отговорност е търговско дружество, което се учредява от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. Фирмата на дружеството задължително съдържа и добавката “дружество с ограничена отговорност” или “ООД”, а когато е учредено само от едно физическо или юридическо лице, означението като еднолично ООД.

Същност на ООД

ООД е създадено за първи път през 1892 г. със специален закон в Германия. У нас не е било уредено със стария ТЗ, а със специален закон от 1924 г. Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) се учредява от двама или повече съдружници, с капитал сформиран от дружествените им вноски. Капиталът не може да бъде по-малък от 2 (два) лева и може да представлява не парична вноска. Всеки от съдружниците отговоря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска. Управителят на дружеството може да е лице различно от собствениците на капитала или едновременно да е съдружник и Управител. Възможно е дружеството с ограничена отговорност да има и двама или повече Управителя и те да управляват заедно и поотделно. Наименованието на дружеството трябва да е уникално на територията на Р България и да се съдържа съкращението ООД. При подаването на заявления в Агенцията по вписванията за обявяване на обстоятелства или актове, решенията за тях се взимат с протокол от общото събрание, чрез който всеки един от собствениците изявява писмено своето съгласие за взимане на решението и неговото обявяване.

Характеристика

Видове отлики

 • ООД е вид ТД, то е търговец и юридическо лице, при това корпоративно.
 • ООД е капиталово ТД. То обаче не е типично КТД, между съсобсвениците съществува относително пряка връзка. Самите съдружници имат задължения типични за персоналните дружества
 • Капиталът е разделен на дялове (това е разлика с АД, където има акции). Най-важната отлика е, че дяловете не са ЦК, те могат и да са неравни по стойност, което е забранено при акциите. Дяловете не са и свободно прехвърляеми
 • ООД е договорно дружество – то се учредява въз основа на дружествен договор и по това се различава от АД, което се учредява с устав (разликата е по-скоро терминологична)
 • Характер на отговорността - съдружниците в ООД не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят вноските си, т.е. те отговарят само с вноските си и то към самото ООД (ако не са направили вноски те не отговарят).

Учредяване

Учредяването на дружеството се изразява в съставяне и подписване на дружествения договор от съдружниците, който договор не се заверява нотариално и вписването на подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър при Агенцията по вписвания. Дружествения договор задължително съдържа:фирма, седалище и адрес на управление на дружеството; предмет на дейност; срок , за който се учредява; данни на съдружниците, размер на капитал, размер на дяловете, с които собствениците участват в капитала, управлението и начина на представителство. За вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания е необходимо да се представи: дружествения договор, договор за управление, сключен между Дружеството и неговия управител /управител може да бъде съдружник в Дружеството, но може да бъде и трето лице/, нотариално заверено съгласие от управителя, че е съгласен на управлява и представлява дружеството и образец от подписа му. Необходимо е също да е внесен предвидения в закона минимум от капитала, който 2 лева. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от един лев. В процеса на учредяване на дружеството с ограничена отговорност до вписването му в Търговския регистър, собствениците могат да поемата права и задължения от името на Дружеството, като задължително сочат, че Дружеството е в процес на учредяване. С възникването на Дружеството чрез вписването му в Търговския регистър тези права и задължения преминават върху нововъзникналото дружество. В случай, че Дружеството не бъде учредено, съдружниците отговарят солидарно пред трети лица за причинените вреди.

Капитал и Дружествени дялове

Капиталът служи за икономическа основа за дейността на Дружеството, но също и се явява обезпечение за вземанията на кредиторите на Дружеството. Минималният размер на капитала е два лева. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да се дели на 1 . Един дял може да се притежава съвместно от няколко лица. В този случай тези лица упражняват правата си, въз основа на дяла съвместно. Отговорността им за задълженията по общия дял е солидарна. Дружествените дялове са различни от дяловете в капитала. Дружествения дял представлява израз на правоотношение членовете в дружеството с ограничена отговорност. На всеки съдружник принадлежи дружествен дял от имуществото на Дружеството, като правило размерът му се определя съобразно дела на съдружника в капитала, но няма пречка и да бъде уговорено друго. Допустимо е дружественият дял да се наследява и прехвърля. Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписа. Дружественият дял може да се прехвърли на друг съдружник или на трето лице. В последния случай третото лице трябва да бъде приет за съдружник в Дружеството.

Права и задължения на съдружниците

Права

 • Имуществени права на съдружниците са: право на дивидент /дял от печалбата/, право на ликвидационен дял. Решенията за разпределяне на печалбата се вземат по решение на общото събрание.Ликвидационен дял съдружникът получава след ликвидация на Дружеството и удовлетворяване вземанията на kредиторите.
 • Неимуществените права включват: право да участват в управлението на дружеството, право да участват в общото събрание на дружеството, право на информация за хода на дружествените дела, право да преглеждат книжата на Дружеството. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да изплати допълнителните парични вноски, ако такива са гласувани от общото събрание.

Задължения

Дружеството отговаря пред кредиторите за задълженията си със своето имущество. Съдружниците не носят отговорност пред кредиторите на Дружеството с личното си имущество. Тяхната отговорност е само пред Дружеството до размера на вноската в капитала.

Предимства и Недостатъци

Като основни предимства могат да се посочат фактите ,че съдружниците са отговорни за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие в него,и че този тип ТД печелят сравнително високо доверие от страна на кредиторите. Като основен недостатък се отбелязва факта,че съществува изискване за наличие на капитал за регистрация на дружеството.

Органи на управление

Ръководен орган на Дружеството с ограничена отговорност е Oбщото събрание на съдружниците, което се състои от всички собственици. Общото събрание има най-широка компетентност. Взема решениe за: изменение и допълнение на дружествения договор; приема и изключва съдружници, приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, взема решения за увеличаване и намаляване на капитала, избира управителя, взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества, взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя, взема решения за допълнителни парични вноски. Друг задължителен орган на Дружеството е Управителят. Той трябва да е [дееспособност|дееспособно]] физическо лице. Ръководи и организира дейността на Дружеството, управлява и представлява Дружеството. Името му подлежи на вписване в търговския регистър. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време, което обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър. Управителят може и сам да се откаже от дейността управител като уведоми за това Дружеството. Задължение на Дружеството е в едномесечен срок от уведомлението за отказа на управителя, да впише в Търговския регистър това обстоятелство. Ако това не бъде направено, управителят може сам да заяви вписване в Агенцията за вписвания това обстоятелство. Управителят носи имуществена отговорност за вредите, които е причинил на дружеството. Отговаря за предвидимите и непредвидимите вреди. Без съгласието на Дружеството Управителят не може да упражнява дейност, конкурентна на дружествената.

Вижте още

Източници

 • Gary Vurnum, Time Management Techniques: 92 Affirmations That Apply Time Management Tips For Overcoming Procrastination [Kindle Edition]
 • Patty Marler, Jan B. Mattia, Bailey Mattia, Time Management Made Easy [Paperback]
 • S. A. Hashmi, Make Every Second Count: A Handbook of Time Management for Insurance Professionals
 • William Pelfrey, Billy, Alfred, and General Motors: The Story of Two Unique Men, a Legendary Company, and a Remarkable Time in American History

Външни препратки