Методи за анализ на външната среда

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се разграничат няколко метода за анализ на външната среда.

Анализ на еволюцията на отрасъла

Този метод има съществено значение при определянето на стратегическите алтернативи. От него се правят изводи за състоянието и тенденциите му, за нуждата от инвестиции. Еволюцията на отрасъла определя и привлекателността му в по-дългосрочен план. При този анализ се използва концепцията за жизнения цикъл на продукта в различни функционални области.

PEST анализ

Този метод включва политико - икономическа среда; икономическа среда; социална среда; технологична среда; политико- юридическа среда. Основно място в нея се отделя на влиянието, което оказва държавата върху развитието на всяка една организация посредством различни лостове за регулиране. Поради това трябва да се проучат тези механизми, създадени от: чужди правителства, междудържавни обединения, национални и местни юридически документи, заинтересовани групировки.

SWOT анализ

Целта на SWOT анализа е да се определи в каква степен стратегията използва благоприятните случаи, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда. SWOT анализът преминава през следните етапи:

 • разкриване, анализиране и оценка на стратегиите, които организацията е следвала до момента;
 • определяне на всички ключови промени във външната среда на организацията, които са настъпили;
 • определяне на всички основни фактори на вътрешната среда,които са влияли върху дейността на организацията до момента;
 • описване на всички проблеми, имащи отношение към настоящата стратегия;
 • съпоставяне на оценките за настоящата стратегия за силните и слабите страни на организацията една спрямо друга.

Метод на сценарийния анализ

В практически план, сценарият е писмено описание на поредица от събития, които има вероятност да станат в бъдеще и имат връзка с ефективността на организацията. При този метод се разработва сценарий как ще се промени организацията под действието на различните фактори. Разработват се поне три варианта: най-лош (вероятност < 20% ), най-добра вероятност ( > 70% ) и най-вероятна вероятност ( 50-70% ). След изготвяне на сценариите се разработва стратегия за всеки сценарий, който има най-голяма вероятност да реализира целите на организацията.

Метод на експертната оценка

Това е най-често използваният метод. При него се използват знанията и опита на експертите в областта. Те дават оценка по различни показатели, които се обобщават. При определяне броя на експертите се използва прагматичният подход. Ако нивото на компетентност на експертите е почти еднакво, крайната оценка се изчислява като средна аритметична. Ако нивото е различно, на всеки експерт се прави самооценка, която може да бъде обективна или субективна. Изчислява се относителният дял на всеки експерт и крайната оценка се определя като сума от крайните оценки на експертите и относителния дял на нивото им на компетентност.

Анализ на стейкхолдърите

Това е процес на постоянно изследване на най-добрите практики, които определят най-високата степен на конкурентоспособност. Прилага се като процес на продължително изследване и подобряване на продуктите им към най-доброто с цел придобиване на по-голям пазарен дял и значително конкурентно предимство. Изследват се три типа вътрешно-организационни процеси: стратегически, функционални, спомагателни. Анализира се и управлението им. Този метод разчита на определяне на фактори за успех. Установява се най-доброто конкурентно поведение, спрямо тези ключови параметри. Само цялостното познаване на вътрешноорганизационните процеси дава възможност да се сравняват разликите, подобренията и иновациите с тези на водещите, които също се изчисляват.

Анализ чрез ключовите фактори за успех

Този метод включва идентифициране и анализ на определен брой области, в които организацията трябва да постигне успех. Рационалното в него е че съществуват няколко области на действие, в които тя трябва да функционира добре и чрез изследване на средата е възможно да се определи кои са те.

Матрица за оценяване на външните фактори

Тази техника помага да се оценят различни фактори от външната среда в 5 стъпки, като произведението от теглото на всеки фактор и рейтинга му ни дава претеглената величина за него. Големият брой точки показва, че организацията ефективно използва възможностите и минимизира заплахите от външната среда.

Самите етапи в анализа следва да бъдат:

 • определяне на факторите в нея, които са с най-голямо влияние
 • оценка на избраните фактори с помощта на бална скала
 • определяне на тегловите коефициенти според значимостта им
 • изчисляване на претеглените оценки на всеки фактор за определяне на силата и степента му на влияние
 • определяне на възможностите и заплахите

Вижте още

Източници

 • Външна среда на организацията
 • Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал
 • Игорь Борисович Гурков, Стратегия и структура корпорации
 • Ирина Павловна Гурова, Мировая экономика
 • Отг. ред. и състав. Катя Владимирова, Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България
 • Марин Гълъбов, Икономика на промишленото производство
 • Николай Ал. Гълъбов, Данъците като елемент от механизма за управление на социалистическата икономика
 • Дейвид Ф. Д`Алесандро, Мишел Оуенс, Войната на марките : 10 правила за създаване на марка победител
 • Валентин Иванов Стоев, Трудът - път и съдба
 • Божана Стоева, Здравко Здравков, Европейски програми за подпомагане на икономическото развитие и бизнеса в България

Външни препратки