Мениджмънт

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Мениджмънт (от английски management), още на български управление, в бизнес сферата и организационните активности е действието по "събиране на хората заедно" за извършването на определена желана цел.

Същност

Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управление на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организация (група от един или повече човека или юридически субекта) или усилието за постигане на дадена цел. Също това е управлението на управление на човешките ресурсиЮчовешките ресурси, финансовите и технологични ресурси, както и природните ресурси.

Французинът Анри Файол (1841-1925) счита, че управлението в една организация се състои от шест функции: прогнозиране, планиране, организиране, разпореждане, координиране и контрол. Той е един от най-влиятелните участници в съвременните концепции за управление.

Друго определение е това на Мери Паркър Follett (1868-1933). Според нея, управлението е философия и представлява "изкуство за получаване на нещата чрез хората".

Все пак, колкото и да е лесна за разбиране и употреба тази дефиниция, някои не я намират за достатучно изчерпателна. Фразата "управление е това, което мениджърите правят" е често използвана, което говори за трудности при дефинирането на управлението като понятие. Това произтича от неговата често меняща се същност, която е отговор на специфичния характер на управляваната дейност.

Често се възприема, че управлението е равностойно понятие на "бизнес администрация". Но по този начин от неговия обхват се изключва управлението в обалсти извън търговията, като например в благотворителност и публичен сектор.

На практика обаче всякa организация трябва да управлява своята работа, хора, процеси, технологии и т.н. с цел оптимизиране на нейната ефективност. Въпреки това, много хора се обръщат към университетски катедри, които преподават управление, като "бизнес училища." Някои институции (като Harvard Business School) иползват това название, докато други (катоYale School of Management) използват по-всеобхватното понятие "управление".

В английския език терминът "управление" или "управлението" се използва, като обозначаващ за мениджърите на дадена организация, например корпорация.

История

Проследяването на историята на управлението има трудно. Някои откриват управленска мисъл още при шумерски търговци и на строителите на пирамидите на древния Египет. Собствениците на роби в продължение на векове са изправени пред проблемите на използване / мотивиране на понякога недисциплинираната и своеволна работната сила, но много преди началото на индустриализацията, предвид малкия им мащаб, не се чувстват принудени да се справят с проблемите на управлението систематично. Въпреки това, нововъведения, като например разпространението на арабски цифри (5-ти до 15-ти век) и кодификация на двустранно счетоводство (1494), осигуряват инструменти за оценка на управлението, планиране и контрол.

Предвид мащаба на повечето търговски операции, както и липсата на механизирано водене на документация и записване преди индустриалната революция, за повечето собственици на предприятия в тези времена е естествено те да са тези, които изпълняват и за които изпълняват управленските функции. Но с нарастване на размера и сложността на организации, разпределени между собствениците (физически лица, промишлени династии или групи от акционери) и наемните мениджъри (независими специалисти по планиране и контрол) управлението се превръща в тяхна функция.

Ранни записи

Въпреки, че ръководството е наблюдавано в продължение на хилядолетия, няколко автори са създали добра основа, която подпомага съвременните теории за управление.

Сун Дзъ е "Изкуството на войната”

Написано от китайския генерал Сун Дзъ през 6 век пр.н.е., "Изкуството на войната" е военна стратегическа книга, която, за управленски цели, препоръчва да се проучват силните и слабите страни както на организацията , така и на врага (конкуренцията).

Chanakya's Arthashastra

Chanakya пише Arthashastra около 300 пр. н.е. , където са написани различни стратегии, техники и теории, за управлението на империи, икономиката и семейството . Произведението често е сравнявано с по-късните трудове на Макиавели.

Николо Макиавели "Принцът“

Вярвайки, че хората са мотивирани от личен интерес, Николо Макиавели пише „Принцът” през 1513 г. като съвети за управлението на Флоренция, Италия. Макиавели препоръчва лидерите да използват страха, но не и омразата, за да запазят контрола си.

Адам Смит "Богатството на народите”

Написано през 1776 от Адам Смит, шотландски морален философ, Богатството на народите цели за ефективна организация на работата чрез специализация на труда. Смит описва как промените в процесите могат да увеличат производителността на труда в производството.

19-ти век

Класически икономисти като Адам Смит (1723-1790) и Джон Стюарт Мил (1806-1873) създават теоретичната основа за разпределението на ресурсите, производството, определянето на цените. Приблизително по същото време, новатори като Ели Уитни (1765-1825), Джеймс Уат (1736-1819), и Матю Бултън (1728-1809) разработват елементи на техническата продукция, като стандартизацията, качеството на процедурите за контрол, отчитане на себестойността, взаимозаменяемост на части и планиране на дейността.

20 век

През около 1900 се откриват мениджъри, които се опитват да поставят своите теории като научна основа. Примери за това са Хенри Р. Тоун –„ Наука за управление”(1890), Фредерик Уинслоу Тейлър –„ Принципи на научното управление” (1911), Диаграмите на Хенри Л. Гант (1910). Дж. Дънкан - първия учебник по управление през (1911).

Първата цялостна теория на управлението се появява около 1920 г. Harvard Business School въвежда магистърска степен по бизнес администрация (MBA) през 1921. . В началото на 20 век, хора като Ordway Tead (1891–1973), Walter Scott и J. Mooney прилагат принципите на психологията към мениджмънта, докато други писатели като Elton Mayo (1880–1949), Mary Parker Follett (1868–1933), Chester Barnard (1886–1961), Max Weber (1864–1920), Rensis Likert (1903–1981), и Chris Argyris (1923 - ) подхождат към управлението от социологическа гледна точка.

Peter Drucker (1909-2005) пише една от първите книги за приложен мениджмънт: „Концепция за корпорацията "(публикуван през 1946).

H. Dodge, Ronald Fisher (1890–1962), and Thornton C. Fry въведеждат статистическите методи в изледванията в мениджмънта. През 1940, Patrick Blackett комбинира статистическата теория с микроикономическа теория и дава живот на науката за изследване на операциите. Изследване на операциите използва научен подход към решаване на управленски проблеми, особено в областта на логистиката и операциите.

Към края на 20-ти век, за управление на бизнеса се състои от шест отделни отрасли, а именно:

21 век

През 21 век наблюдатели отчитат, че става все по-трудно мениджмънтът да се разделя на функционални категории по този начин. Все повече и повече процеси едновременно се включват в няколко категории. Вместо това, възниква тенденция да се мисли от гледна точка на разностранни процеси, задачи и обекти, подлежащи на управление.

Клонове на теорията на управлението съществуват, свързани също и с организации с идеална цел както и с правителството: публичната администрация, управление на образованието и др. Освен това, управлението на програми, свързани с организациите на гражданското общество също създава програми с нестопанска цел за управление и социалното предприемачество.

Трябва да се има предвид, че много от предположения, направени от мениджмънта, са подложени на атака от гледна точка на бизнес етиката,и анти-корпоративната активизъм.

Като резултат, демокрацията на работното място започва да се среща все по-често и да става все по-покровителствена към работниците, на някои места разпределяйки всички управленски функции сред работниците, като всеки от тях поема част от работата. Все пак, тези модели предхождат всеки текущ политически проблем и е много по-вероятна възможност за появата му тук, отколкото при команда йерархия. Всяко управление до известна степен съдържат принципите на демокрацията, т.е. в дългосрочен план работниците (или по-голямата част от тях) трябва да подкрепят и да са съгласни с действията на мениджмънта - в противен случай те напускат, за да намерят друга работа, или отидват на стачка. Въпреки движението към демокрация на работното място, организационните структури на управление и контрол остават често.

Вижте още

Източници

 • Ed. by John H. Dunning, Gavin Boyd, Alliance capitalism and corporate management
 • Erik Banks, Richard Dunn, Practical Risk Management : An Executive Guide to Avoiding Surprises and Losses
 • H. John Bernardin, Human Resource Management
 • Ed. by Cheryl Nakata, Beyond Hofstede.Culture Frameworks for Global Marketing and Management
 • Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper, Supply Chain Logistics Management
 • Франк Джефкинс, Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс
 • Франк Джонсън, Ричард Джонсън ; Прев. от англ. Атанаска Станкова, Красимира Велкова, Банков мениджмънт
 • Роб Диксън, Оценка на инвестициите
 • Димитър Л. Дончев и др., ФИРМЕН мениджмънт: Икономически проблеми на фирмата в пазарни услов
 • Димитър Динев, Мениджмънт на счетоводната и одиторската дейност
 • Димитър Динев, Финансов мениджмънт с микрокомпютър
 • Ричърд Добинс, Стефан Уит, Практически съвети по финансов мениджмънт
 • Наталия Александровна Добрина, Юлия Валерьевна Щербакома, Менеджмент: основы теории и деловой практикум
 • Дейвид Дойл, Контрол на разходите

Външни препратки