Критична точка

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Schema 0.gif

Критична точка е момент на кулминация на някакво събитие, при койтоима елемент на опасност при по-нататушното развитие на събитията.

В контекста на управленските решения

Модел на критичната точка (анализ на чувствителността). Оценката на вероятностите и очакваните стойности е свързана и с изчислението на т.нар.критична точка на решение в условия на риск. Тя се определя като онази стойност на вероятността „р” за успех, при която очакваната стойност на паричните потоци за дадена алтернатива е нула,т.е. пълно компенсиране на очакваната печалба и възможната загуба:

ЕМV= p.P+ (1-p) .L= 0

Където Р и L са съответно размера на възможната печалба и загуба.

Ако един рисков проект би донесъл годишна печалба от 40хил.лв. или е свъзан с потенциална загуба от 15хил.лв., то неговата критична точка е: р.40000+ (1-р). (-15000)=0 55000.р=15000 р=15000/55000 р=0,273 Вероятността 27,3% е критична тъй като осигурява пълно коменсиране на печалбата и загубата. Ако вероянтостта за успех се оцени от експертите като по-голяма от критичната, то проектът може да бъде приет, тъй като очакваният финансов резултат ще бъде положителен.

В контекста на Иконoмиката

Cvp.png

Какво означава критичната точка – Breakeven point (BEP ) ? Като цяло моментът, в който има равни загуби.

Изчисляване на критичната точка : BEP= TFC/ (SUP – VCUP) където, BEP – критична точка TFC - общите фиксирани разходи SUP - продажна цена за единица продукция VCUP - променливите разходи за единица продукция

 • Анализ на кртичната точка:

Bec.gif

Вижте още

Източници

 • Семен Давыдович Резник, Управление кафедрой
 • Семен Давыдович Резник, Организационное поведение
 • Под общ. ред. на Манол Рибов, Реинженеринг и управление на риска в туризма
 • Кира Викторовна Решетникова, Организационная конфликтология
 • Наталия Иванова Решовска, Управление на инвестиционния процес в нефтодобивната индустрия на Република България
 • Екатерина Рибарова, Васка Димитрова, Ани Ашминова, Индустриална демокрация и участие в управлението: Световен опит и идеи за български вариант
 • Манол Рибов, Управление на качеството на стоките във вътрешната търговия
 • Манол Рибов, Управление на качеството във външната търговия
 • Пол Слоун ; Прев. от англ. Станислава Миланова, Бизнес мисленето
 • Атанас Апостолов Смилянов, За организацията и управлението на изобретателската, рационализаторската и патентно-лицензионна дейност в системата на висшето образование
 • Юрий Миронович Снапелев, Владимир А. Старосельский, Моделирование и управление в сложных системах
 • Геннадий Павлович Солодков, Эвелина Тимофеевна Рубинская, Этери Девисовна Рубинская, Международный бизнес. Организация и управление
 • Т. О. Соломанидина, Организационная культура компании
 • Татьяна Оттовна Соломанидина, Организационная культура компании
 • Пенко Сомлев, Огнян Андреев, Технологии и мениджмънт

Външни препратки