Конфликт

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Vechniyat konflikt mejdu polovete
Вечният конфликт между половете

Конфликтът е сблъсък на интереси, действия, наставления, разбирания и др.

Същност

Конфликтологията е сравнително нова, модерна и междудисциплинарна научна област, която изучава различни аспекти на социалните противоречия и стълкновения.

В различните речници и енциклопедии понятието “конфликт” (лат. conflictus – стълкновение, сблъсък, произлиза от “con” – със и “fligo” – блъскам) се определя още и чрез сродните му или синонимни понятия: спор, съперничество, единоборство, борба, скандал, несъвместомост, конкуренция, разногласие, противопоставяне на интереси. Конфликт е стълкновението на поне две противоположности.

Конфликт в ежедневната лексика означава сблъскване на противоположни интереси, стремежи или възгледи. Житейското му тълкуване като спор, кавга, скандал се различава съществено от научната му интерпретация.

Философски аспект

Konflikt na interesi
Конфликт на интереси

Във философията конфликтът се разглежда като борба на противоположни тенденции в една система (биотична, психична и социална).

В психологичен аспект конфликт възниква тогава, когато се извършва психическа преработка на информация и регулация на поведение и е свързан със силни емоционални преживявания.

Обект на конфликта е тази ценност (материална или нематериална), към чието притежание се стремят взаимодействащите се страни. На практика всяка материална или духовна ценност от заобикалящия ни свят може да бъде обект на конфликта.

Предмет на конфликта е обективно съществуващият или субективно възприеманият проблем, който е причина за конфликтно противодействие между страните.

В научната литература съществуват ярки опити за дефиниране на понятието за конфликти, както и задълбочен анализ на техните основни характеристики и социални проявления.

Социалдарвинистите приемат борбата за базисна характеристика при обяснението на конфликтите, възникващи между хората. Борбата се разбира като конфронтация или противопоставяне между индивиди или групи и може да се прояви под формата на физическо стълкновение между конфликтуващите страни. Според Кенет Боулдинг чрез точен математически инструментариум, заимстван от теорията на игрите, могат да се изучават почти всички видове конфликти.

Т. Шелинг предлага специфичен теоретико-игрови модел, в който конфликтите се разглеждат като игра със строго съперничество, без наличие на общи интереси или прояви на сътрудничество.

А. Рапорт прилага в практиката теоретико-игровия модел при изследването на междуличностните конфликти (тип сражение, тип игра или тип дебат). Според него всички конфликти, които възникват могат да се решават с помощта на математически средства.

Вижте още

Източници

  • Anna Maravelas, How To Reduce Workplace Conflict And Stress: How Leaders And Their Employees Can Protect Their Sanity And Productivity From Tension And Turf Wars
  • Arbinger Institute, The Anatomy of Peace: Resolving the Heart of Conflict
  • Dudley Weeks, The Eight Essential Steps to Conflict Resolution
  • William W. Wilmot and Joyce L. Hocker, Interpersonal Conflict
  • Craig E. Runde and Tim A. Flanagan, Becoming a Conflict Competent Leader: How You and Your Organization Can Manage Conflict Effectively (J-B CCL (Center for Creative Leadership))

Външни препратки