Контрол

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Понятието “контрол” произлиза от френската дума “controle”, която означава проверка. Контролът е основна управленска функция свързана с установяване поведението на системата, нейната възможност да се развива в набелязаните параметри.

Същност

Контролирането е управленска функция, чрез която мениджърът определя степента на съответствие между текущото и желаното, залегнало в плана състояние във всеки момент и предприема корекции в работата, когато се установяват недопустими отклонениeя между планираните и регистрираните стойности на параметри описващи състоянието. Следователно чрез функцията контролиране, мениджърът подържа вярната посока и избрания от фирмата курс на действие.

Става ясно, че между управленските функции планиране и контролиране има много тясна връзка, те се допълват в един непрекъснато повтарящ се цикъл, целящ усъвършенстването дейността на фирмата. Тази непрекъсната оценка е основата за текущото усъвършенстване на плановете и тяхното изпълнение.

Както планирането, така и контролирането се осъществява за всяка отделна дейност и за всяко ниво на управление на фирмата.

Управленската система за контрол има две основни направления на действие, от една страна, тя следи за правилността на посоката, в която се движи фирмата, тоест непрекъснато оценява доколко избраната и изпълнявана стратегия е целесъобразна и адекватна на условията, в които функционира фирмата. От друга страна, тя текущо преценява резултатите от дейността на фирмата – доколко се постигат набелязаните цели и задачи, спазват ли се графиците, на желаното ниво ли са приходите, разходите печалбата и т.н.

Вижте още

Източници

Външни препратки