Командитно дружество с акции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Командитното дружество с акции (КДА) е хибридно капиталово дружество. В него се наблюдават елементи както на акционерно дружество (АД) така и командитно дружество (СД). Правната му уредба е със смесен характер поради това че в Търговския закон съдържа норми уреждащи именно Командитното дружество с акции. Към КДА са приложими и нормите регулиращи СД , АД и обикновеното Командитно дружество.

Същност

Характерна особеност за КДА е наличието на две обособени групи съдружници- неограничено отговорни за задължение на дружеството,наричани комплиментари и ограничено отговорни-командитисти. Съдружници в КДА могат да бъдат физически и юридически лица ,като за някои особени юридически лица е забранено да бъдат неограничено отговорни съдружници. Това са например общини и банки.Отликите с обикновеното КД се състои в това че капиталът на дружеството е разпределен в акции. КДА носи най-голяма сигурност на кредиторите защото техните вземания са гарантирани от една страна от капитала на дружеството, а от друга - от имуществото на неограничено отговорните съдружници. Приема се, че КДА е търговско дружество на едрия капитал, но в сравнение с дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество е слабо разпространено.

Учредяване

За да бъде учредено е необходимо да има поне трима командитисти и един неограничено отговорен съдружник, т.е са нужни поне четирима учредители.Основна роля в учредяването играят неограничено отговорните съдружници.Учредяването е със задължително учредително събрание,което се свиква от комплиментарите. На учредителното събрание те избират измежду участниците в подписката акционерите. Няма пречка комплиментар да бъде и акционер, но това не променя неговото качество на неограничено отговорен съдружник.Характерна особеност при образуването на КДА е наличието на два акта-устав и договор. При другите търговски дружество сключването на подготвителен договор е една факултативна възможност оставена на свободната преценка на учредителите, но в този случай то е вменено като тяхно задължение. Уставът на КДА се изготвя от комплиментарите и следва да има съдържанието на устава на акционерно дружество и учредителния договор на командитно дружество - вида броя и номиналната стойност на акциите,органите на управление и техните правомощия, двата вида съдружници, размер на капитала,начините за извършването на вноските и др. Минималния капитал за образуването на КДА е 50 000 лева. При регистрацията на дружеството е необходимо да е внесен поне 25 % от записания капитал. На учредителното събрание участват бъдещите командитните акционери с право на глас, а комплементарите не участват с право на глас. *право на подбор : не извикват никой - *предлагат проект на решение по два въпроса : учредяване на КДА и приемане на устава на КДА. Командитните акционери могат само да гласуват с "да" или "не", но не могат да променят устава. На командитните акционери им е дадена възможонст да одобряват решенията. Учредителните документи са два - договор и устав. КДА може да се учреди и без съставянето на подписка: учредяването става на учредително събрание, свикано от комплементарите, с участието на поканени от тях лица. Комплементарите имат винаги право на подбор (с или без подписка), докато при АД всички записали акции до набиране на капитала трябва да се приемат. Ако акционерите командитисти са направили вноска в набирателната сметка, то парите трябва да им се върнат с лихви.

Права и задължения на съдружниците

Правата и задълженията на неограничено отговорните съдружниците в КДА са сходни с тези на комплиментарите в командитно дружество. Те участват в разпределението на печалбата съобразно направените вноски. Ако друго не е уговорено в устава комплиментаирите участват в разпределението на печалбата съобразно реално направените вноски. Ако определената в устава вноска не е покрита то от полагащата част от печалбата на комплиментара се прихваща невнесената част. В зависимост от напревените вноски комплиментарите имат и съответна ликвидационна квота. По правило командитистите нямат право на обезщетение за разноските направени при воденето на дружествените дела както и за претърпените вреди в тази насока,защото тяхното участие е само капиталово-управлението и представителството на КДА се осъществява само и единствено от комплиментарите. Участието на командитистите е само капиталово. Но ако по изключение командитистите направят разноски или претърпят вреди при воденето на дружествените дела те имат право на обезщетение и лихва върху него. Без значение е дали командитистите са овластени или не за водене на дружествените работи. Отговорността на комплиментарите е неогричена(отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваното от тях имущество ), солидарна(всеки съдружник отговаря до размера на вземането и кредиторът може да иска плащането от всеки от тях), лична, непряка, действа назад във времето(т.е няма никакво значение кога лицето е станало неограничено отговорен съдружник-преди по време или след възникване на задължението,той дължи при всички обстоятелства) . Командитистите имат правата и задълженията на акционерите в акционерно дружество, т.е тяхната отговорност е до размера на направената вноска.Тук дори не може да се говори за отговорност а по-скоро за поемането на стопански риск. При КДА правомощията на общото събрание на акционерите са значително по-малки. При АД всеки акционер може да бъде избран в Съвета на директорите (Надзорен съвет, Управителен съвет). При КДА това е невъзможно. Тук законът позволява един правен субект да има двойно правно положение : един човек да е комплементар е да има акции в своето КДА. Акциите на комплементара в КДА стават безгласни - той няма право на глас в Общото събрание.

Управление

Управлява се по правилата за управление на АД. Има едностепенна система, определена от закона.

 • Общо събрание на командитните акционери
 • Съвет на директорите

Основното различие е в компетентността на двата органа. Общото събрание се състои само от командитни акционери, комплементаристите не участват. Съветът на директорите не е изборен орган, в него влизат всички комплементари. Той е по-важен от първия. Представителната власт на КДА принадлежи колективно на Съвета на директорите, с възможност да се овластят един или повече негови членове. Общото събрание има компетентност, установена в устава, но няма широката компетентност и правомощията на Общото събрание при АД. Единственото правомощие на Общото събрание при КДА е да взима решения за контрол на дейността на Съвета на директорите. Отделният командитен акционер няма индивидуално право на информация за делата на дружеството. Съвета на директорите е управителен и представителен орган на КДА. Чрез устава неговите правомощия могат да бъдат ограничавани или разширявани. В съвета на директорите задължително влизат всички неограничено отговорни съдружници без значение от техния брой, т.е тук ограничението за броя на членовете на съвета на директорите в АД не важи. Членове на съвета не могат да бъдат външни лица или командитисти. Директорите могат да изберат един от тях за изпълнителен директор, който да осъществява оперативното ръководство според решенията на съвета. По отношение на прекратяването, изменението или допълването на устава, решение се взима само при единодушие на комплементарите. Ако в устава не е предвидено друго, ще е необходимо решение на Общото събрание на командитните акционери, взето с мнозинство от 2/3 от представения капитал. Може да се предвиди в устава, че това не е нужно.

Прекратяване

Налагат се прекратителните основания присъщи на АД и на КД:

 • по решение на самото дружество, като е нужно изявление на двете групи акционери;
 • с изтичане на срок, ако такъв е предвиден; *със сбъдване на прекратително условие, ако такова е уговорено; *по решение на съда при противозаконна дейност. Искането се прави от съответния окръжен прокурор; *при спадане на капитала под законно установения минимум в продължение на 1 година; *при смърт на комплементар, физическо лице;
 • при прекратяване с ликвидация на комплементар, юридическо лице;
 • по искане на синдика (особено длъжностно лице, имащо представителна власт относно длъжника); *всеки комплементар може да прекрати КДА чрез предизвестие по правилата на СД;
 • личен кредитор на комплементар.

Тези основания не важат, когато става дума за командитен акционер. Ако някой от горните факти настъпи за командитист, най-сериозната последица може да бъде прекратяване на участието му в КДА.

Вижте още

Източници

 • Същност на понятието
 • Характеристика на КДА
 • John Micklethwait, Adrian Wooldridge, The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (Modern Library Chronicles)
 • W. Dean Frischknecht, Old Deseret Live Stock Company: A Stockman's Memoir
 • T. Roy Jackson, The Red Stock Company
 • Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit (Little Books. Big Profits)

Външни препратки