Командитно дружество

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
изображение на процентни дялове
Командитно дружество

Командитното дружество (КД) е вид персонално търговско дружество, обединяващо 2 или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма.Исторически погледнато първоначално КД е било използвано като правна форма за семейния бизнес. По-късно придобива неограничено ползване.

Същност

Командитното дружество се образува с договор между две или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. КД възниква юридически след вписването му в Търговския регистър. Учредители могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Управлението на КД се поема от неограничено отговорните съдружници (наричани командитери). Не е изключено обаче договорът да предвижда участие и на ограничено отговорните съдружници (наричани командитисти) да участват управлението на КД.Командитно дружество по принцип се образува, когато един от съдружниците иска да участва в дружеството с лично участие, но няма достатъчно средства, а друг иска да участва и има средства, но не му се занимава с работите на дружеството и не иска да е неограничено отговорен. В развитите страни като основание за участие в командитно дружество се приема и съществуващите данъчни преференции за участниците в персонални дружества.

Учредяване

КД се учредява подобно на СД със сключване на писмен дружествен договор с нотариална заверка на подписите.В дружествения договор трябва да са отбелязани следните данни:

 1. фирмата на дружеството
 2. седалището и адреса;
 3. предмета на дейност;
 4. името, съответно фирмата, адреса на съдружниците и размера на тяхната отговорност;
 5. вида и размера на вноските на съдружниците;
 6. начина за разпределение на печалбите и загубите между съдружниците;
 7. начина на управление и представителство на дружеството. С последните изменения на ТЗ е отпаднала точка 5 “капитал” – по този начин се е отстранил един недостатък, изискването за включване на капитала е неоправдано, тъй като КД е персонално, а не капиталово дружество. Командитното дружество възниква като СД от момента на вписването в търговския регистър, което не подлежи на обнародване. Заявлението за вписване си подава от комплементарите.

Вътрешни отношения

Права и задължения на комплементарите - тяхното правно положение е идентично с правното положение на съдружниците в СД. Единствената особеност е, че при разпределение на печалбата между комплементарите и командитистите трябва да се отчете обстоятелството, че:

 • комплементарите участват с лични усилия и грижи в дружеството и * те са неограничено, солидарно отговорни за задълженията на дружеството – всичко това предполага по-голям дял от печалбата за тях.

Права и задължения на командитистите

 • право на печалба – печалбата е функция на направените от тях вноски. -право на контрол върху дружествените дела : Ограничено отговорният съдружник може да преглежда търговските книги на дружеството и да иска препис от годишния счетоводен отчет. При отказ по искане на съдружника окръжния съд постановява предоставянето им. Командитистите от една страна нямат задължение да участват в управлението на дружеството, а от друга страна за тях не важи забраната за конкурентна дейност, въпреки това те могат да използват без ограничение търговските тайни на дружеството.
 • командитистите нямат право да участват в управлението на КД (то се извършва само от комплементарите). Тази забрана е диспозитивна, тъй като е възможно комплементарите да възложат управлението на дружеството на командитист. Това обаче не променя характера на отговорността
 • командитистите нямат право на вето при вземане на решение от неограничено отговорните съдружници. *командитистите нямат право на обезщетение за обичайните разходи, защото те не участват в управлението на дружеството *задълженията им се изразяват в това да внесат дължимата си вноска според дружествения договор. Ако не се направи вноската се дължи лихва, респективно обезщетение за забава

Разпределение на печалбите и загубите между командитисти и комплементари

Принципът е, че комплементарите участват в дружеството с вноска и лични усилия, а командитистите само с вноска. Това предполага и разлика в отговорността : Ако ограничено отговорният съдружник не е внесъл изцяло предвидената вноска, полагащата му се част от печалбата се прихваща до размера на вноската. Ограничено отговорният съдружник участва в загубите до размера на предвидената вноска. Той не е задължен да възстанови получените печалби при последвали загуби. Ако дружеството реализира загуба и тя съвпадне с направената от командитиста вноска, това означава, че той няма да има печалба. Ако през следващата година загубата на дружеството превиши неговата вноска тази загуба в повече се поема от неограничено отговорните съдружници. Командитиста не може да бъде задължен да направи нова вноска (подобно е положението ако едната година е реализирана печалба, а другата по-голяма загуба – печалбата не се връща).

Случаи, в които ограничено отговорния съдружник отговаря неограничено

 • Когато името на ограничено отговорен съдружник е вписано в името на дружеството, тогава във външните отношения спрямо кредиторите се приема, че той се трансформира в неограничено отговорен. Във вътрешните отношения обаче той отговаря само до размера на вноската си
 • Ако ограничено отговорният съдружник извършва сделки от името и за сметка на дружеството, без да е негов управител или пълномощник, той отговаря лично освен ако дружеството потвърди сделката. Сделката не ангажира дружеството, а лично командитиста, ако дружеството не я ратифицира
 • Ограничено отговорният съдружник отговаря неограничено за сделки извършени от него от името на дружеството преди възникването му или след това, ако кредиторът не е знаел, че договаря с ограничено отговорен съдружник
 • когато ограничено отговорен съдружник не е изпълнил задължението си за вноска – това е правило без конкретна уредба, което се извлича от общите правила на търговското и облигационното право. В този случай спрямо кредиторите на КД той отговаря неограничено за ненаправената вноска

Прекратяване на членствено правоотношение

Комплементар може да бъде изключен от дружеството като отговорността му е субективна (по аналогия от СД при вина). Това изключване също е само по съдебен ред. Ограничено отговорният съдружник, за да бъде изключен трябва единствено да не е изпълнил задължението си за вноска. Изключването му става след предупреждение и пак по съдебен ред (отговорността е обективна).

Вижте още

Източници

 • John Micklethwait, Adrian Wooldridge, The Company: A Short History of a Revolutionary Idea (Modern Library Chronicles)
 • W. Dean Frischknecht, Old Deseret Live Stock Company: A Stockman's Memoir
 • T. Roy Jackson, The Red Stock Company
 • Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit (Little Books. Big Profits)

Външни препратки