Когнитивна наука

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Kognitivna nauka anna.jpg

Когнитивната наука (cognitive science) е съвременната наука, която изучава процесите на познанието и е съвкупност на науките за познание – придобиване, съхранение и използване на знанията. Майкл Айзенк дава следваща дефиниция на термина «Когнитивната наука е научно изследване на придобиване и използване на знанията.».

Същност

Kognitivnanauka1.jpg

Когнитивната наука е мултидисциплинарна сплав от: психология, невронауки, философия, лингвистика, антропология, компютърни науки, и биология. Когнитивната наука е изключително експериментално насочена и развитието и се основава на обективната емпирия и статистически резултати от когнитивните експерименти.

Самата дума когниция е с латински произход - cognitiо и се превежда като знание, познание, а когнитивен означава съответстващ на когницията или познанието или с други думи познаваем. Освен познание, когниция като термин съдържа и същността на още една латинска дума - cogitatio - мислене, размишление и като такава сочи самия акт на познанието. Когниция е всяка една познавателна дейност на човека, всяко знание, мнение или поведение, касаещо средата, себе си или собственото поведение. Тя е онова взаимодействие между нашето съзнание и външния свят, което поражда този акт на познанието и представя неговия процес, с помощта на който се обработва информацията - например възприятието, вниманието/концентрацията, асоциацията, паметта, представата/идеята.

Човекът е мислещо същество, което е дарено от Бога с дарбата освен да познава околния свят, но и да опознава и анализира процесите на самото свое познание - как точно те се случват, един вид обективно самопознание. Именно с това се занимава когнитивната психология - една безкрайно интересна и обширна наука, която хвърля мостове навред и далеч напред. Тя е тясно свързана с трансперсоналната психология, чийто баща е великият Юнг и която надхвърля преградите на себе-то и руши отеснелите му граници.

Области на изследване

 • Когнитивни архитектури и когнитивно моделиране - символично, динамично и невронни мрежи.
 • Мислене в контекст.
 • Мислене и разсъждение - аналогия, дедукция и индукция.
 • Вземане на решения - модели основаващи се на разсъждение и оценка, вземане на решения при неизвестност, в контекст. Експлицитно (съзнателно, рационално) и имплицитно (несъзнавано, интуитивно) вземане на решения.
 • Памет - дългосрочна (епизодична, семантична и процедурна), работна (съзнателна); конструктивна памет; генетична памет. Паметови следи, смесване и застъпване на паметовите следи, прайминг (влияние на предходния паметов контекст върху познанието).
 • Внимание - работната памет и вниманието като научен модел на съзнанието.
 • Лингвистика - език и влиянието му върху мисленето, паметта и емоциите
 • Емоции - изследване на същността и протичането на основните човешки емоции - страх, гняв, обич и удоволствие и др.
 • Невронауки - изследване на мозъчните и на нервната система процеси - невронни мрежи, мозъчни структури, невромедиатори и др. като биологична основа на човешкия познавателен апарат.
 • Философия - основните философски школи и фундаменталното им значение за развитието на съвременната наука за познанието.
 • изкуствен интелект - развива изкуствен интелект на базата на изкуствени невронни мрежи, динамични системи, самоучещи се и развиващи се в контекст на принципа на аналогията, дедукцията и индукцията.
 • Приложна когнитивна наука - приложение на когнитивната наука в областите на ученето, системите за ускорено и качествено запаметяване, рекламата и икономиката, социалните и междуличностови отношения, компютърни модели на когнитивни архитектури и изкуствен интелект.
 • От около 10 години се развива и нов клон - когнитивна наука на религията, в който се изследват когнитивните механизми в религиозното вярване.

Историческо развитие

Рожденият ден на когнитивната наука е 11-и септември, 1956 година – един от дните на симпозиума в Масачузетския технологичен институт, където са били представени три доклада дефиниращи когнитивната наука:

 • експерименталният психолог Джордж Милър: "В магически номер 7 ± 2"
 • лингвистът Ноам Чомски: "Три модела на език"
 • представители на компютърна симулация и изкуствен интелект, Алън Нюъл и Хърбърт Саймън - бъдещият нобелов лауреат по икономика: "Logic Theory Machine»

Към днешна дата, когнитивната наука е разработила три основни теоретични направления:[модел на символичен подход], модулен подход и конекционизъм (невро-мрежов подход). [Моделът на символичния подход] се основава на компютърна метафора, предполага разглеждане на човешкото познание и неговата връзка с работата на мозъка подобно на персонален компютър. Теоретици на модулния подход, сравняват човешката психика с швейцарски армейски нож, който е адаптиран да изпълнява много функции, защото, за разлика от обикновенния нож , е въоръжен с набор от различните инструменти: ножица, тирбушон, и т.н. При този подход, човешкото познание може да бъде представено като съвкупност от паралелни функциониращи "модули", които работят независимо един от друг. Конекционизъм се базира на така наречената «мозъчна» метафора на познанието, когато когнитивните процеси се разглеждат като паралелни процеси на мрежа за обработка на информация, които се състоят от няколко слоя обикновени единици - модели на неврони, връзките между които имат различни тегла, и тези фактори могат да варират в зависимост от обучението на невронните мрежи за решаване на определен тип проблеми. Оттук можем да направим извод, че когнитивната наука е мощен и ефективен инструмент за изучаването на съзнанието на човешкия мозък. Говорейки за когнитивна наука, задължително трябва да отбележим [Борис Величковский]. Съветски и европейски психолог, специалист в областта на фундаменталните и приложни изследвания на познавателните процеси, един от основателите на [когнитивистиката]. Автор на множество статии: «Съвременна когнитивна психология» 1982, «Wissen und Handeln.», 1988; «Human-Computer-Interaktion» 1996, «Когнитивна наука: Основи на психологията на придобиване» 2006. Най-близкият синоним на «когнитивната наука» е [когнитивистиката], научна област, която съчетава теорията на познанието, когнитивната психология, неврофизиологията, когнитивната лингвистика и теорията на изкуствения интелект. Основните технически постижения, са нови методи за сканиране на мозъка. Томографията и други методи за първи път позволяват да надникнем в мозъка и да получим директни, а не косвени доказателства за неговата работа. Наблюдаваният напредък в когнитивната наука, според учените , ще "реши загадката на ума", т.е. да се опишат и обяснят процесите в мозъка, отговарящи за висшата нервна дейност. Това ще създаде система за т. нар. силен изкуствен интелект, който ще има правомощия за самостоятелно учене, творчество, свободно общуване с човека.

Департамент

Kognitivnanauka2.jpg

Департаментът по когнитивна наука и психология е основан през 1992 година и е един от първите 3 департамента в НБУ. Той развива богата изследователска дейност в областите на когнитивната наука, на психология на развитието, на психология на личността, на социалната психология, организационната психология и клинечната психология. Той е силно интердисциплинарен и в него работят психолози, невролози, информатици, лингвисти и философи. Департаментът работи по множество европейски и други международни изследователски проекти и има богата история на привличане на международни средства за изследователската си дейност. Той е част от европейски и международни мрежи и е организатор на редица международни конференции. Департаментът е предложил бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на когнитивната наука и психологията, които привличат много студенти както от България, така и от САЩ, Великобритания, Германия, и множество страни от Централна и Източна Европа. Някои от програмите се водят на английски език. Ежегодната школа по когнитивна наука привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.

Структура на Департамента се обуславя от три научни секции, един изследователски център и шест лаборатории.

Kognitivnanauka3.jpg
 • Секция: Когнитивна наука и развитие - Занимава се с изследване на човешката памет, мислене, понятийна система, зрително възприятие, учене, език, както и с тяхното развитие. Провежда приложни изследвания в областта на рекламата, обучението, клиничната практика, взаимодействието човек-външна среда, ползваемостта на продукти и услуги.
 • Секция: Личностова и социална психология - Занимава се с изследвания в областта на психология на личността, на социалната психология, на крос-куртурната психология, както и на тяхното приложение в организационното консултиране, подбора на персонала и неговото развитие, и в училищната среда.
 • Секция: Клинична психология - Занимава се с изследвания в клинична психология, като следва психоаналитичната парадигма. Има широка практическа дейност в областта на консултирането и психотерапията. Поддържа тясно сътрудничество с клиники, центрове, терапевтични кабинети.

Център по когнитивна наука

Центърът по когнитивна наука е създаден през 1997 г. с цел да провежда научни изследвания в областта на фундаменталната и приложна когнитивна наука и да съдейства за подготовката на специалисти по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, където е единствен по рода си. Със своята дейност - ежегодни летни школи, създаване на мрежи от академични институции в областта, предлагане на обучение по когнитивна наука на английски език, иницииране на съвместни проекти - центърът спомага за възникване на групи, занимаващи се с когнитивна наука, в Полша, Унгария, Румъния, Македония, Русия. Центърът е включен в множество мрежи от западноевропейски и американски университети и работи по международни изследователски проекти с тях. Той е обявен за Center of Excellence на Европейския съюз и подкрепен с грант от него. Освен това центърът е носител на наградата на Световната асоциация по когнитивна наука за принос в обучението по когнитивна наука на международно равнище. Центърът работи по десетки международни изследователски проекти, финансирани по 5-та и 6-та рамкови програми на Европейския съюз, както и от други научни програми на Великобритания, Германия, Италия, САЩ, НАТО и др.

Kognitivnanauka4.jpg
 • Лаборатории: Лаборатория по експериментална психология; Лаборатория по когнитивно развитие; Лаборатория по невронауки; Лаборатория по ползваемост; Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи; Лаборатория по активно учене и критично мислене
 • Семинари, школи, конференции: Ежеседмичен научен семинар на членовете на департамента; Ежеседмичен семинар „Памет и аналогия”; Международна лятна школа по когнитивна наука; Зимна школа по когнитивна наука; Годишна конференция на департамента
 • Международни конференции организирани от департамента: ANALOGY-1998; ANALOGY-2009; Constructive Memory – 2003; Cognitive Economics – 2005; European Conference on Cognitive Science - 2011

Вижте още

Източници

 • Neil A. Stillings - Cognitive Science: An Introduction, Second Edition
 • Howard E. Gardner - The Mind's New Science: A History of the Cognitive Revolution
 • Carolyn Panzer Sobel - Cognitive Science: An Interdisciplinary Approach
 • Steven Pinker - How the Mind Works
 • Francisco J. Verela - The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience
 • Steven Pinker - The Language Instinct: How the Mind Creates Language (Perennial Classics)
 • George Lakoff - Women, Fire, and Dangerous Things
 • Michael I. Posner - The Foundations of Cognitive Science
 • Paul Thagard - Mind: Introduction to Cognitive Science
 • Robert A. Wilson - The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences (MITECS)
 • William Bechtel - A Companion to Cognitive Science (Blackwell Companions to Philosophy)
 • Zenon W. Pylyshyn - Computation and Cognition: Toward a Foundation for Cognitive Science

Външни препратки