Клиринг

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Клиринг е банков термин и представлява начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари. система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения. В банковото дело – уреждане на задължения между банки или между държави чрез счетоводно уравняване на вноса и износа.

Същност

Kliring.jpg

Пълният или частичният бартер имат много общи черти с взаиморазплащането, което носи името "клиринг" (от английското "clearing" - разчистване (от взаимни текущи задължения). Това е обичайна процедура между банките и корпорациите. Клирингът е форма на плащания, основана на централизирано прихващане на насрещните парични вземания и задължения по търговски и други операции без използване на налични пари. Клиринг се прилага при вътрешнобанковите разчети в една страна и примеждународните плащания. При вътрешнобанковия клиринг банките се разчитат помежду си не с целите суми на всички плащания, а само с разликата между общата сума на вземанията и задълженията. В помощ на вътрешнобанковия клиринг се организират специални разчетни палати. Валутния клиринг при международните плащания регламентира реда на безналичните международни плащания, произлизащи при външнотърговските и другите икономически връзки между две или повече страни. Клиринг между две страни предвижда плащанията между тях да се извършват по специални сметки, които се водят при емисионните банки или при други специално създадени учреждения за тази цел. В клиринговите спогодби се предвижда обема на клиринга, плафона,срока на действие, олихвяване превишението на техническия кредит, начин на уреждане на салдата след изтичане срока на клиринг и др.

Въвеждането на клиринга също следва някаква процедура:

 • във вид на платежна спогодба когато едната страна има валутна ограниченост, а другата използва свободна валута.
 • клирингово-платежни спогодби основната част минава в клиринг, а много малка част се запазва.
 • чиста клирингова спогодба плащанията преминават безналично. Трябва да се сключи междудържавно споразумение. Една клирингова спогодба между две страни не е еднаква с клирингова спогодба между други две страни. Всяка клирингова спогодба е уникална.

Основни условия

 • Определяне на клиринговата валута без ограничения. В клиринговата спогодба се избира коя валута да бъде клирингова валута. Тя не се печата. Тя емярка за стойността на разменени стоки и услуги по тази спогодба. Една и съща стока по различни спогодби може да струва различно.
 • Начин на водене на клиринговите сметки там се отразява стойността на внесените и изнесените стоки.
 • Условия за взаимно текущо кредитиране по клиринга става дума за стоков кредит. Плащанията се уреждат само по сметките, като салдо.
 • Регулиране на баланса по клиринга как да регулираме салдото по клиринга. В клиринговата спогодба се определя една максимална стойност на салдото по текущия клирингов баланс. Тази стойност се нарича плафон. В началото на клиринговата спогодба салдото е минимално. Ако салдото е над плафона, се прави уговорка, че тази сума ще се превърне в технически кредит, но той трябва да бъде олихвен и се плаща допълнителен износ от страната длъжник. Техническият кредит е за срок не повече от 2 месеца.
 • Приключване на сметките по клиринга в края на периода, който е не по-малък от 1 година, рядко за 2 и почти не за 5:
 • Удължава се клиринговата спогодба за месец, два или три. В този срок страната длъжник трябва да върне стойността, превишаваща салдото.
 • Подписва се нова клирингова спогодба и крайното салдо от предходната година става начално за новата клирингова спогодба.
 • Прекратяване на клиринговите спогодби салдото трябва да се плати в налична валута от страната длъжник. Използва се т.нар. сравнителен метод на стоковата кошница.

Вижте още

Източници

 • Clearing House in Harrison, NY, US (United States)
 • Управление современной компании. Пер. с англ./Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лукса. М., Инфра-М, 2001, 586 с.
 • Янч, Э., “Прогнозирование научно-технического прогресса”, Издательство «Прогресс», Москва, 1970
 • Марчев, А., А., Лекционен курс по дисциплината“Моделиране и прогнозиране в управлението”, Университет за Национално и Световно Стопанство, София
 • Per V. Jenster and David Hussey - Company Analysis: Determining Strategic Capability (Hardcover - June 15, 2001)
 • Babette E. Bensoussan and Craig S. Fleisher - Analysis Without Paralysis: 10 Tools to Make Better Strategic Decisions (Hardcover - June 18, 2008)

Външни препратки