Качество

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Качество - комплексно понятие, характеризиращо ефективността на всички страни от дейността: разработка на стратегии, организация на производството, маркетинг и т.н.

Същност

Управление

Управлението на качеството е дейност, свързана с определяне, осигуряване и повишаване равнището на качеството на продукти през целия процес на тяхното създаване или на част от него. Управлението на качеството е съвкупност от организационната структура, процедурите, процесите и необходими ресурс.

Осъществява се на различни равнища на управление чрез системен контрол и въздействие върху условията и факторите, които влияят върху качеството.

Тоталното управление на качеството е дългосрочна стратегия за глобално управление, основаваща се на участието на всички членове дадена организация, с цел постигане на траен успех за задоволяване на потребителя. Крайната цел на системата за тотално управление на качеството е постигането на възможно най-високо качество на продуктите и на услугите.

Системата за управление на качеството на дадена организация (предприятие, фирма) се разработва за задоволяване на вътрешните потребности при управлението на организацията. Нейният обхват трябва да бъде съобразен е постигането на поставените цели за подобряване на качеството.

Политиката в областта на управление на качеството, провеждана от ръководството на дадено предприятие, има изключително значение за успехите на това предприятие, за неговите финансови резултати. Тя трябва да е изградена по начин, който в най-голяма степен да ангажира всеки член на колектива на предприятието за постигане на поставените цели. Документното оформление на политиката в областта на качеството дава възможност на всички – работници, доставчици и потребители, да получат ясна представа за политиката на ръководство-за качеството на произвежданата продукция и въобще.

Цитати

 • Според Джуран: Качеството е съответствие на употребата.
 • Според Файгенбаум: Най-добрите изделия, изработени по спецификация на потребителя.
 • Според Кросби: Съответствие с изискванията.
 • Според Деминг: Най-полезните стоки, желани от потребителя.
 • Според Оксфордския речник: Степен на съвършенство.
 • Според ISO 9000:2000: Съвкупност от свойства и характеристики на продукт, система или процес, свързани със способността му да удовлетворява изисквания на потребители и други заинтересовани страни. С този термин могат да се използват прилагателните "лошо, добро, отлично"
 • Според БДС EN ISO 8402 тоталното управление на качеството е „Начин на управление на дадена организация, насочен към качеството, основан на участието на всички нейни членове, с цел постигане на дълготраен успех на задоволяване на потребителя и полза за всички членове на организацията и обществото”

Вижте още

Източници

 • Ed. by M. Joseph Sirgy, Don Rahtz, A. Coskun Samli, Advances in Quality-of-Life Theory and Research 2003
 • Ed. by M. Joseph Sirgy, Don Rahtz, David Swain, Community Quality-of-Life Indicators 2006 Springer
 • Марин Hейков, Качество на информационния продукт 1986 Г.Бакалов 181с.
 • Ed. by A. Coskun Samli, Marketing and the Quality - of - Life Interface 1987 Quorum Books
 • Ed. by M. Joseph Sirgy, A. Coskun Samli, New Dimensions in Marketing / Quality - of - Life Research
 • Ed. by Daniel T.L. Shek, Paul S. N. Lee, Ying Keung Chan, Quality-of-Life Research in Chinese, Western and Global Contexts
 • Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Operations Management 2010
 • Ръков. проект Иван Стойчев, WEB - базирана онлайн система за провеждане на анкети сред студентите за удовлетвореност от качеството на обучение съгласно СУК в УНСС
 • Управление на качеството
 • Вучков, И. Н. (2005), Статистика, ХТМУ, С.,Учебен материал за магистърски курс по управление на качеството, 2005

Външни препратки