Казусен метод

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Казус методът представлява изследване на реален бизнес като в дълбочина се разглеждат текущият пазар и стратегиите, които предприема дадена организация. Като казус методът се прави с цел да подпомогне мениджърите при вземането на определено решение или за разрешаване на настъпил проблем.

Същност

Казусите обикновено проучват съвременни ситуации от реалността. Те могат да се основават на опита на съответна организация (като проект за консултация) или могат да се изградят на базата на статии или събития, базиращи се на бизнес списания и вестници. Казусите включват актуална информация по отношение на бизнес решенията на дадена фирма; също така интервюта, наблюдения или данни от фирмени архиви или публикувани факти. Джин Барбазет е основателка на фирма, предлагаща консултации и квалификационни програми (в частност подпомага ръководителите на организации, осигурява обучение и също така предлага повишаване на качеството на съответното обучение).

Тя идентифицира пет типа казусни изследвания:

 • Идентифициращи казуси – помагат на учащите се да различат положителните от негативните характеристики на конкретна ситуация;
 • Казуси, разрешаващи проблем – използват систематични и изобретателни техники за изход от ситуацията;
 • Практични казуси – изискват или подтикват към нови идеи или опитване на нови възможности;
 • Приложни казуси – най-често се прилагат на края за обобщение;
 • Серийни казуси – добавят нови елементи.

История

Казус методът е създаден преди около 80 години в HBS (Harvard Business School), където все още се прилага в програмите за обучение. Според преподавателите чрез казус методът студентите ще изградят по-добра представа как една организация да взема решения. Този метод за анализиране се приема като ефективен начин за обучение на бъдещи бизнес лидери да отразяват фактите и да ги представят по-ефикасно.

Днес казус методът се радва на успех, но не дотам задоволителен. За опциите и резултатите, които предоставя, се очаква по-висока приложимост както в сферата на обучението на бъдещи лидери, така и в бизнес средата.След проведено проучване е установено, че най-добрите и качествени казуси обхващат следните аспекти:

 • Фокусиране върху дисциплината;
 • Спомага за адекватно вземане на решение;
 • Разглеждане на успешни и неуспешни бизнес въпроси;
 • Представяне на привлекателен и подробен „сценарии“;
 • Осигурява реални детайли за анализ;
 • Обхваща широк спектър от възгледи и образователни аспекти;
 • Обвързва се с настоящи и съвременни случаи и проблеми.

Ползи

Казусният метод има няколко предимства пред традиционните преподавателски методи. Уменията, които студентите развиват вследствие на този метод, са:

Набор умения, развивани с помощта на казусния метод

 • Количествени и качествени аналитични умения, включително умения за откриване на проблеми, обработка на данни и критичност.
 • Умения за взимане на решения, включително създаване на различни алтернативи, избиране на критерии за решения, оценяване на алтернативи, избиране на най-подходящата такава и формулиране на подходящ план за имплементирането ѝ.
 • Приложни умения, използване на най-различни инструменти, техники и теории.
 • Умения за разпределяне на времето, справяне с индивидуална подготовка, екипна дискусия.
 • Междуличностни или социални умения, справяне с връстниците, разрешаване на конфликти и упражняване на компромиси в малки или големи групи.
 • Креативни умения, търсене и откриване на решение, насочени към уникалните обстоятелства на всеки казус.
 1. Казусите позволяват на студентите да се учат посредством дейност, да влязат в ролите на хората, взимаюи решения в истински организации и да се справят с проблемите на мениджърите без какъвто и да е риск за самите себе си или съответната организация.
 2. Казусите подобряват уменията на студентите да задават правилните въпроси в дадена проблемна ситуация. Способността им да идентифицират и разбират заложените проблеми вместо симптомите на тези проблеми също нараства.
 3. Казусните методи излагат студените на широк диапазон от индустрии, организации, функции и нива на отговорност. Това осигурява на студентите гъвкавост и увереност, с помощта на които се справят с многообразие от задачи и отговорности в по-нататъшните си кариери. Също така помага на студентите да взимат по-информирани решения за кариерите си.

Последствията за студента в резултат участието му в метода са:

 • Казусните методи засилват схващането на студента за управленските теории, като осигуряват реални примери за заложените теоретични концепции. Осигурявайки богата и интересна информация относно действителни бизнес ситуации, те вдъхват живот наконцептуалните дискусии.
 • Казусите позволяват на студентите да се докоснат до работата в бизнес или друг тип организации в реалния свят.
 • Казусните методи отразяват реалността на управленческото взимане на решения, тъй като студентите трябва сами да взимат решения възоснова на непълна информация. Казузите демонстрират неяснотата и сложността, които съпътстват повечето управленчески проблеми.
 • При работа върху казусен метод в група, студентите трябва да са способни да разбират и да се справят с различните гледни точки и перспективина другите членове на екипа. Това служи за подобряване на комуникативните и междуличностните им умения.
 • Казусните изследвания осигуряват интегриран поглед върху мениджмънта. Вземането на управленски решения включва интграция на теории и концепции, изучени в различни функционални области като маркетинг и финанси. Казусният метод разкрива пред студентите реалността на мениджмънта.

Проучване на Дейвид Дженингс

Проучване, поведено от Дейвид Дженингс през 1996г. изследва ефективността от прилагането на казусния метод по отношение постигането на дадени цели. Резултатите сочат, че казус методът се асоциира с висока активност и участие от страна на студентите. Резултатите от изследването са следните:

Km.jpg

Вижте още

Източници

 • Желев.С., Маркетингови изследвания, София 2008 година
 • Earl R. Babbie, Survey Research Methods, Second Edition
 • Priscilla Salant, Don A. Dillman, How to Conduct Your Own Survey

Външни препратки