Информация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Информацията (от латински: informare, „обучавам“) представлява налично, използваемо знание, но понятието се използва в сравнително широк кръг от значения. Информацията може да се създава, унищожава, предава, приема, съхранява и обработва.

Същност

В най-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи. Тя е обект на изследване от информатиката. Информационите технологии са дял на техниката, чиято основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с информация с помоща на изчислителна техника.

Терминът „информатика“ е тясно свързан с понятия като комуникация, система за управление, образование, значение, стимул, възприятие.

С развитието на обществото ролята на информацията бързо нараства. Светът навлиза в информационното общество, в което физическата работа се измества от умствената, информационните дейности стават основно занятие на мнозинството от хората, а информационните услуги и продукти стават все по-търсени и ценени. Информационното общество е немислимо без развита информационна инфраструктура (електронните медии, телефонната мрежа, Интеренет), която обхваща целия свят и преодолява границите между страните.

Информационното общество се базира на информационните и високите технологии, а хората и техните знания стават най-ценния капитал на обществото. Основна задача на информационното общество е съхраняването на информацията за културното, историческото и културното наследство на човечеството. Неотменими правила на всеки член на информационното общество са правото на достъп до информация и неприкосновеността на личната информация.

Информацията може да съществува във вид:

 • текстов, рисунка, чертеж, фотография;
 • светлинни или звукови сигнали;
 • радиовълни;
 • електрически и нервни импулси;
 • магнитни записи;
 • жестове и мимики;
 • мирис и вкусови усещания;
 • хромозоми, посредством които се предават по наследство признаци и свойства на организмите и т.н.

С навлизането на компютрите в ежедневието на хората все по-често се използва комбинираното представяне на видео и аудио информация (картина, звук и текст), наричано мултимедия.

Философия

Информацията се определя като отразено разнообразие, възникнало в резултат на взаимодействие на обекти.

При изменение на един материален обект под въздействието на друг, всички особености на предаващия обект по някакъв начин се възпроизвеждат (отразяват) от приемащия обект. В процеса на отразяване става предаване на информация, т.е. информацията е резултат на отразяване.

В съответствие с тази теория, информацията е съществувала и ще съществува вечно. Тя се съдържа във всички елементи и системи на материалния свят. Информацията, заедно с веществото и енергията се явява атрибут на материята.

Техника

За програмистите и инженерите информацията е съобщение във формата на знак или подредени (модулирани) дискретни или аналогови сигнали, съхранявани, предавани или обработвани с помощта на технически устройства. Те не се интересуват от съдържанието на приеманите и обработвани съобщения.

Вижте още

Източници

 • Олга Сотирова, Емилия Нешева, Анна Гунчева, Петя Георгиева, Красимира Колева NATO STANAG 6001 English Language Proficiency Exam
 • Jill Slay, Andy Koronios, Information Technology Security & Risk Management
 • Ed. by Илияна Ескенази, Румяна Велинова, Азбука на европейската интеграция: Българо - английско - френски речник
 • Стоян Айков, Пенко Тодоров Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация
 • Стоян А. Айков, Деко Б. Дановски Технология и режим на машинната обработка на икономическата информация 1980 УНСС
 • Стоян Ангелов Айков, Пенко Ив. Тодоров, Съвременни тенденции на проектирането и технологията на машинната обработка на счетоводната информация
 • Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев, Счетоводство за мениджъри
 • Акоп Гаспарович Мамиконов, Принятие решений и информация
 • Андреана Стайкова-Къналиева, Тодор Къналиев, Румен Веселинов, Методика за изследване на точността и достоверността на статистическата информация

Външни препратки