Институционален инвеститор

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Институционален инвеститор е стратегически инвеститор, който разполага със значителни по обем средства и дружествата разчитат предимно на тях, за да гарантират успешността на публичните си предлагания. Такива дружества са пенсионните фондове, застрахователните дружества, банките, договорните фондове и др. Специфично за този тип инвеститори е още, че управляват професионално своите средства, обикновено инвестират дългосрочно, следвайки определена стратегия и като правило не търгуват активно на пазара.

Същност

В закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е посочено, че институционален инвеститор е „банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.”

Посочените като институционален инвеститор лица са подложени на лицензионен режим, установени са специални изисквания за капиталова адекватност и ликвидност, диверсификация на портфейла, квалификация и опит на членовете на управителните органи.

Учредяване

Съгласно тази разпоредба за учредяване на дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) е необходимо не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде записан от институционални инвеститори.

Лицензионното производство при дружествата със специална инвестиционна цел се приема, че качество на „институционален инвеститор” освен банки, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове, притежават само холдинги, които са публични дружества и чиято дейност е обект на регулиране от разпоредбите на ЗППЦК и съответно законосъобразното й осъществяване е под административния контрол ная КФН (например, бивши приватизационни фондове, преуредили дейността си в холдинги).

Предимства

  • Разполагат със значителен обем средства
  • Инвестират дългосрочно
  • „Стегната”акционерна структура- В случай, че основните инвеститори в дружеството са институционални, акционерната структура на компанията е по-„стегната” (този вид инвеститори обикновено купуват по-големи пакети от акции) и това е предпоставка за намаляване на разходите по организирането на общи събрания на акционерите и подобряване ефективността на вземането на решения.
  • Активно участие на ОСА- Също така, от институционалните инвеститори може да се очаква да бъдат активни на ОСА и редовно да присъстват на организираните такива.
  • Ноу-хау - Поради разнообразния характер на техните инвестиции и погледа, който имат върху различни видове дружества, производства и пазари, институционалните инвеститори, като акционери, са тези, които могат да допринесат с нови знания, know-how и търговски връзки и инвеститори, както на местно равнище, така и от чужбина.
  • Подобряват имиджа на дружеството- В случай, че дружеството има широка акционерна база от институционални инвеститори, това е сигнал за пазара, че като цяло дружеството се ползва с доверието на основните участници на пазара и съответно е с по-нисък риск. По този начин то става по-привлекателно като инвестиционна алтернатива.

Изисквания

Институционалните инвеститори като акционери по правило изискват от мениджмънта на дружеството :

  • Прилагане на принципите на доброто корпоративно управление
  • Прозрачност на работата на мениджмънта
  • Регулярна отчетност
  • Активно разкриване на информация

Вижте още

Източници

Външни препратки