Инвеститор

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Инвеститор е физическо лице или организация , което инвестира на финансовите пазари или корпорация, която осигурява капитал за създаването на стабилна компания. Инвеститорът може да бъде една партия, която прави инвестиция в една или повече категории на активите -капиталови , дългови ценни книжа , недвижими имоти , валута , стока , деривати като любителски кол опции и др.

Същност

Инвеститорът има за цел извличането на печалба , финансова възвращаемост, сумата, с която приходите на бизнеса надвишава себестойността на операционната . Като цяло, основната грижа на инвеститора е да се сведе до минимум риска, като същевременно увеличава максимално връщане. Обикновено, инвеститицията е позиционирана в дългосрочен план, отколкото в краткосрочен план. Инвеститорът извършва риск с капитала който инвестира, свързан с инвестиции, насочени към последващите печалби. Той трябва да бъде реалист, изграждането на нереалистични очаквания за инвестицията на база минали добри моменти на пазара може да доведе до провал. Реалистично е около 8% до 10% осреднен растеж на инвестициите.

Инвеститорите са разделени в различни групи, защото те се различават във всеки пазарен опит и преследване на други инвестиционни стратегии.

Особености

  • Инвеститорите никога не са преситени, тяхната алчност никога не е задоволена. Това означава, че от два портфейла те ще предпочетат онзи, който, при равни други условия, има по-висока очаквана възвръщаемост.
  • Инвеститорите не обичат риска и се стремят да го избягнат. Това означава, че от два портфейла те ще предпочетат онзи, който, при равни други условия, има най-малка дисперсия и стандартно отклонение на възвръщаемостта.
  • Активите са неограничено делими, което означава, че при желание инвеститорът има законово право да закупи част от акция.
  • Данъците и оперативните или транзакционните разходи при търгуването на книжата се пренебрегват.
  • Времевият хоризонт на вложенията е един и същ за всички инвеститори. Това означава, че всички инвеститори оценяват възвръщаемостите на активите и портфейлите за един и същ период на държане.
  • Безрисковият лихвен процент е еднакъв за всички инвеститори и няма разлика между лихвените проценти, по които се дават и вземат пари на заем.
  • Всички инвеститори имат свободен и незабавен достъп до информацията за пазара на ценните книжа. На практика това означава, че всеки инвеститор разполага със същата информация, каквато имат и останалите участници в пазара.
  • Инвеститорите виждат еднакво перспективите на ценните книжа – имат еднакви предвиждания относно техните очаквани възвръщаемости, оценявани чрез дисперсията, стандартното отклонение и ковариацията. От това се подразбира, че всички инвеститори по еднакъв начин анализират получената информация.

Известни инвеститори

Вижте още

Източници

Външни препратки