Ефективност на управлението

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Ефективността на управлението на една организация отразява взаимовръзката между поставените управленски цели, съществуващите условия, ефектите от дейността на управленския субект, крайните резултати на организацията и изразходваните ресурси.

Същност

Ефективността е едно от основните оценъчни понятия на управлението. Тя е сложно понятие, което се определя от множество фактори. Обикновено при управлението на бизнес организациите се използват две понятия – икономическа ефективност и социална ефективност. Икономическата ефективност се свежда до определяне величината на управленските ресурси по отношение на управленските ефекти.

Социалната ефективност се определя чрез получените ефекти от социален характер, като: подобряване условията на труд, повишаване степента на удовлетвореност у работещите, съвпадение на формалната с неформалната организация, подобряване на социалния и психологическия климат в организацията и други.

Правилно формулираното управление на всяка организация трябва да осигури оптимално съчетаване на тези два вида ефективност. Много примери от практиката на редица бизнес организации показват, че постигането на само един от тези два вида за дълъг период от време е невъзможно, тъй като те взаимно се обуславят.

Ефективността намира израз в изпълнение на работи с най-малки разходи на ресурси. Този частен сегмент на дефиниране на феномена „ефективност” поражда и редица спорове особено когато става въпрос за изследване на ефективността на управлението.

Частни и публични организации

Необходимо е да се направи уточнение относно различията в съдържанието на понятието „ефективност" в частните и в публичните организации. В частните организации (фирми) е възможно да се установява поотделно ефективността на производството и ефективността на управлението. В тези организации ефективността на управлението се разглежда, измерва и оценява в пряка връзка и зависимост от ефективността на производството. Преобладават мненията на авторите, че ефективността на управлението в частните организации се свежда главно до получаването на максимални производствени резултати при минимални разходи на труд от управленските работници.

За да се изясни ефективността на публичните организации, се използват две групи показатели за определяне на техническата и икономическата ефективност. Чрез тези показатели се извършва оценка на дейността, която позволява да се определи и качеството на работата в публичните организации.

Техническата ефективност характеризира постигането на целите на организацията. Полезността на този подход се изразява във възможността да се формулират целите на публичната организация като критерии за ефективност. В количествено изражение коефициентът на ефективност е частно между фактическия резултат и целите (евентуално стандарта) на публичната организация.

Икономическата ефективност характеризира икономичността и традиционно се определя като съотношение между получените крайни резултати и обуславящите ги разходи, или обратно. Тя е свързана с обема на предоставените услуги, което е възможно да се осигури при определени ресурси. Когато ръстът на икономическата ефективност позволява, може да се разшири кръга на предоставените услуги, при които се наблюдава по-малко търсене, или да се направи икономия на средства, които да се насочат за финансиране на други услуги, което ще доведе до удовлетворяване на определени потребности на обществото.

Понякога един показател за икономическа ефективност отразява няколко характеристики. Но разбира се, много често са необходими няколко индикатора, които да характеризират ключови аспекти на техническата и икономическата ефективност – цел, разходи и резултати. Особено важно за публичните организации е да се знае, че при тях е необходимо да се използва многомерна оценка, като при всяка се отчита степента на съответствие на извършената услуга с потребностите на обществото.

Ефективна управленска политика

Управленската политика на една бизнес организация е ефективна тогава, когато осигурява:

Ефективността на функциониране на всяка бизнес организация е в пряка и определяща зависимост от правилно формулираната политика и нейната реализация в съществуващата система на управление. Ето защо, на настоящия етап, особено значение придобива проблемът за усъвършенстването на управленските системи на бизнес организациите. Актуална и значима става задачата за разкриване и мобилизиране на съществуващите резерви при използване на наличните ресурси в организациите. Остротата на проблема за повишаване на управленската ефективност на бизнес организациите се засилва и от рязко нарасналите изисквания към качеството на управленските решения, от дефицита на някои ресурси и необходимостта от интензивното и рационалното им използване. Всичко това обективно налага търсенето на подходящи методи, които да ориентират ръководителите на бизнес организациите към повишаване на качествените и количествените ефекти от използването на разполагаемия управленски потенциал и към намирането на резерви, позволяващи реализацията на управленската политика с необходимите минимални ресурси. Един от методите, който съдържа значителни възможности в това отношение, е функционално-стойностният анализ (ФСА).

Вижте още

Източници

Външни препратки