Елементарна теория за пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Съвременното стопанство на практика е смесена икономика, в която господства пазарната икономическа организация с основен координационен механизъм на търсене и предлагане, базиращ се на динамиката на цените.

Търсене

 1. Същност – търсенето изразява потребностите и възможностите на хората да купуват стоки и услуги. Под търсене се разбира количеството от една стока, което потребителите желаят и имат възможност да купят при дадена нейна цена.В основата на търсенето са потребностите и желанията на хората да купуват дадени стоки и услуги. Но тъй като хората имат разнообразни и ограничени потребности, то за търсенето има значение само тези потребности, които са подкрепени с покупателна способност (платежоспособност) и които реално се изразяват на пазара.
 2. Фактори, от които зависи търсенето са:
 • Цената на стоката
 • Доходът на потребителите
 • Цените на другите стоки
 • Вкусовете и предпочитанията на потребителите
 • Очакванията на купувачите

Предлагане

 1. Същност – под предлагане се разбира количеството от една стока, което фирмите от съответния отрасъл желаят и са в състояние да предложат за реализация на пазара при дадена цена. Предлаганото количество зависи не само от желанието на фирмите, но и от техните производствени възможности, т.е. от техния технологичен капацитет. Предлагането, както и търсенето, е променлива величина, която зависи от цената. За всяка цена ще има и различно предлагано количество.
 2. Фактори, от които зависи предлагането са:
 • Цената на самата стока
 • Цените на ресурсите, които се използват за производството и доставката на стоките
 • Състояние на технологиите
 • Цените на другите стоки, които могат да се произвеждат със същите ресурси
 • Очакванията на производителите
 • Броя на продавачите на съответния пазар

Вижте още

Източници

 • Henry Hazlitt, Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics
 • John Bates, Essentials Of Economic Theory, As Applied To Modern Problems Of Industry And Public Policy
 • Марин Григоров Георгиев, Людмил И. Мутафчиев, Икономика на транспортната система
 • Людмил Георгиев, Регионалната икономика
 • Статев, Ст., Пиримова, В., Ралева, Ст., Илиев, П. Икономика и публичен сектор. София, Университетско издателство „Стопанство”, 2007г.
 • Иван Тотев, Искра Пантелеева, Количествени методи в индустриалната икономика
 • Charles J. Wheelan, Naked Economics: Undressing the Dismal Science (Fully Revised and Updated)
 • John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace

Външни препратки