Електронно интервю

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Електронното интервю е изследователски модел, чиято цел е събиране, обтаботка, анализ на данни без пряк контакт между участващите в интервюто лица.

Същност

Ei5.jpg

Комуникацията се осъществява косвено, през интернет мрежата и компютри. Това е основно условие за осъществяване на електронното интервю. Участниците в интервюто са интервюер и респондент. Основен начин за разпространение на електронното интервю е електронната поща. За разлика от стандартния въпросник или интервю, получателят може да се отърве от анкетата или интервюто, получено по ЕП с едно натискане на бутона. Метода на електронно интервю се използва в областта на човешките ресурси, журналистиката и маркетинга.

Въпреки това, фокусът е предимно върху информационните и комуникационни технологии и научните изследвания. Видовете технологии, които могат да бъдат използвани за онлайн интервюта дават възможност за писмени, словесни и визуални комуникации. Използва се, за да определи силните и слабите места на някои услуги и продуктите; да вземе решения къде да направи подобрения; да стимулира раждането на нови идеи за стари продукти и т.н. Участват 2 групи хора – тези, които събират и ръководят фокус групата, и поканените за участие.

Участниците трябва да са обвързани по някакъв начин с проблема. От една страна трябва да са относително хомогенна група, а от друга групите трябва да са хетерогенни (по расов, полов, културен, социален признак), за да бъдат представени различни гледни точки.С увеличаване на електронния дискурс, средният гражданин ще бъде така затрупан с информация по ЕП, че ще бъде невъзможно да отдели внимание на всяко съобщение. Спонтанният опит да се получи информация чрез ЕП от изследователите (колкото и добре направен), просто ще бъде игнориран от получателя.

Историческа справка

Електронната поща е предшественик на Интернет и дори играе важна роля при неговото възникване. В началото на 60-те години се появяват първите системи, позволяващи едновременен достъп на множество потребители до един и същ мейнфрейм компютър чрез отдалечени терминали. Електронната поща възниква през 1965 година като средство, използващо тези възможности за обмен на информация между потребителите.

Година по-късно вече е възможно съобщенията да се пренасят на различни компютри чрез създадена между тях мрежа. В края на 80-те години се появяват първите комерсиални услуги, предоставящи достъп до електронна поща, които стават масови след 1993 година.

През 90-те, благодарение на относителната си простота и ефективност, ЕП бързо е интегрирана в бизнеса, възприета е и от частните лица и разбира се, и от академичната общност. Като имаме предвид нарастването на важността на ЕП като медия, дискусиите за използването на ЕП като академично изследователско средство, все още са недостатъчни. ЕП се използва в маркетинговите изследвания, за провеждането на анкети, и в по-малка степен като метод за електронни интервюта и фокус групи.

Цел

Еднозначна цел на този изследователски метод не може да се формулира. По-скоро може да се предложи комплекс от няколко положителни страни на електонното интервю, който може да даде представа за целите които има този метод. На първо място е решаването на въпроса с географския проблем и часовите зони. Друга цел може да се нарече спестяването на разход на време и пари, както и опазването на околната среда чрез премахване на нуждата от използване на хартия. Друга цел на този метод е и достъпа до систематизирана еднозначна информация.

Особености

Качеството на всяко допитване зависи в много голяма степен от качеството на въпросите, които се използват. Основните свойства на задаваните въпроси са точност, краткост и яснота. Под точност на въпроса се разбира способността му да пита за онова, което се изисква да разберем. Изискването за краткост на въпросите се изразява в това, че дългите въпроси в общия случай се явяват по-трудни за разбиране. Под яснота се разбира свойството на един въпрос неговото съдържание да е напълно понятно на изследваните лица.

Казано с други думи, един въпрос е ясен, когато всички респонденти по един и същ начин разбират неговото съдържание. Важно за осъществяването на едно пълноценно елинтервю е то да има точна и ясна цел, която да е съпътствана от кратки и ясни въпроси с лесно разбираеми отговори.

Добре е едно интервю да е видимо в едно движение на скрола на мишката. Всяко безкрайно скролиране на страницата ще бъде досадно за респондента, както и ще затрудни отговарянето и ще намали или заличи интереса. Знак за наближаване на края на едно елинтервю са разредените лаконични отговори и осезаемата загуба на интерес.

Предимства

Електронното интервю има няколко предимства над другите методи за изследване. На първо място е фактора географско разположение. Не е необходимо да се съобразяваме с географията при провеждане на електронно интервю, единственото, от което имаме нужда е компютър и достъп до интернет, за да може да осъществим обратната връзка. Друго предимство на този вид интервю е, че не зависи от часовите зони, т.е. няма значение в коя зона се намират интервюера и респондента, всеки може да участва в интервюто, когато има лично свободно време. Положителна страна на ел. Интервюто е възможността за търсене на отговор - осмисляне на въпроса, проучване, неограничено време, възможност за поправка или промяна на отговора.

Друг плюс на този изследователски метод е спестяването на пари и време - за разпечатване и за разпротраняване, събиране на вече попълнени бланки, за устно провеждане. Важно предимство на електронното интервю е, че се пести огромно количество хартия. Всички по големи компании прилагат електонния вариант на интервю поради екологични причини. Характерен белег е, че няма нужда от допълнителна обработка на информацията, тя пристига директно синтезирана и обобщена. Липсата на грешка при правопис и пунктоация е също положителна черта на този вид интервю.

Ако интервюиращия или интервюирания са груб или нелицеприятен човек или пък са прекалено притеснителни, то това ще окаже влияние върху интервюто и резутатите от него. Този проблем се решава именно с електронното такова. Електронното интервю намалява ефекта на интервюиращия, възникващ от външността му и невербалните сигнали за различията в статуса между интервюиращ и интервюиран. Честа грешка на хората е да си мислят, че вербалното и невербалното не могат да се пресъздадат по електронен път.

За опитните професионалисти е също толкова лесно да анализират един разговор набран „черно на бяло“, колкото и да прегледат един запис от камера, който би уловил и най-малките мимики и жестове. Работата с този тип данни е дори по-лесна за обработка и анализ от страна на специалистите.

Недостатъци

Понякога недостатък може да се окаже липсата на вербален контакт между двете страни. Важните невербална информация и активно слушане се губят при електронните интервюта. Съществуват слаби еквиваленти на емоции в електронното общуване – така наречените емотикони, както и главните букви (повичаване на глас), удължените гласни (възклицания), трите точки (мълчание) и други.

Минус на ел.интервюто е, че интервюера не може да знае какво означава едно евентуално закуснение – липса на време за отговор, нежелание за отговор и др. Няма ясно определен край, ако се осъществява на няколко етапа.

Вижте още

Източници

Външни препратки