Експериментално изследване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Експериментът е обикновено изследване, включващо контролирането или манипулирането на една или повече независими променливи от изследователя по такъв начин, че тяхното въздействие върху една или повече зависими променливи да може да бъде измерено. Основната цел на експермента е да се открие или потвърди наличието на причинно-следствени връзки и зависимости на между две или повече променливи.

Същност

Експериментът е каузално изследване, включващо контролирането или манипулирането на една или повече независими променливи от изследователя по такъв начин, че тяхното въздействие върху една или повече зависими променливи да може да бъде измерено. Основната цел на експермента е да се открие или потвърди наличието на причинно-следствени връзки и зависимости на между две или повече променливи.

Променливата, коята се манипулира се нарича независима променлива. Това е променливата, чието въздействие експериментаторът цели да измери. Като примери за независими променливи можем да посочим промени в цената, продуктови модификации, алтернативни реклами или стимули в дистрибуционните канали.

Променливата, която отразява въздействието на независимата променлива се нарича зависима променлива. Като примери можем да посочим обем продажби, пазарен дял, предпочитания към търговската марка или потребителско поведение при покупка.

Експериментаторът трябва да измерва и/или контролира въздействието на външните променливи, за да бъде сигурен, че всяка промяна или липса на промяна в зависимата променлива е причинена единствено от независимата променлива. Това може да си постигне чрез случаен избор или подбор. Случайният избор включва случайно избиране на респондентите за експериментална и контролна група. Подборът е обмислено включване на респонденти в експерименталната и контролната група, така че да се осигури баланс на предварително определени ключови характеристики. Целта и на двата метода е да гарантира, че независимата променлива е единствената променлива, по която се различават групите.

Освен това за да се направят заключения за наличето на причинно-следствени връзки е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

  • Да са на лице доказателства, че между наблюдаваните променливи съществува взаимозависимост, т.е. те се променят едновременно.
  • Да съществува увереност, че независимата променлва (причината) предхожда зависимата променлива (следствие). Ако са на лице братни доказателства, такава причинно-следствена връзка не може да има.
  • Да липсват други променливи, които да обясняват наблюдаваното явление. Това може да се избегне чрез поддържането на константни стойности на другите променливи; чрез контролирани или редуциране на въздействието на други фактори (формиране на контролна група).
  • Трябва да се спомене също, че тъй като боравим с вероятностни величини, то и заключенията за наличието на причинно-следствени връзки също са вероятностни. За да бъдат полезни за взимането на управленски решения, тези заключения трябва:
  • Да са достатъчно генерализиращи, за да обхващат по-голям клас явления и да надхвърлят конкретната ситуация, в която са установени;
  • Да са в сила за по-дъло време , за да имат стойност управленските решения, за чието вземане и изпълнение се изисква определено технологично време.

Вижте още

Източници

  • Василева, Б., Узунова, Ю.; "Приложни маркетингови изследвания"; "Ромина", 2003 (75 – 88 стр)
  • Желев, С.; "Маркетингови изследвания"; университетсо издателство "Стопанство", 2008 (170, 171,174 стр.)
  • Тодорков, К.; „Експериментална психология”; „Faber”, 2005

Външни препратки