ЕООД

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Едноличното дружество с ограничена отговорност на практика има сходните характеристики с тези на дружеството с ограничена отговорност с тази разлика, че при него собственик е само едно лице.

Същност

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е юридическо лице, носител на права и задължения, има свое имущество, с което отговаря пред кредиторите си. ЕООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Минималният изискуем капитал за учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност е 2лв .ЕООД е разновидност на ООД, но с тази разлика, че капиталът се притежава само от едно лице. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт, като създаваната фирма съдържа в наименованието си „еднолично ООД”. ЕООД може да се образува от дееспособно физическо лице - навършило 18 години, което не е поставено под запрещение.

Търговското дружество възниква като правен субект с вписването му в търговския регистър към Агенцията по вписванията. На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на търговското дружество, както и неговото прекратяване. Тези вписвания имат оповестително значение (дават публичност на регистрираните факти).

Регистрация

Компетентен орган по регистрация на нов търговски субект е Агенция по вписванията (Търговски регистър).

Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, намиращи се по седалищата на окръжните съдилища.

Процедурата по вписване на ЕООД започва с подаване на заявление по образец в някое от териториалните звена на АВ.

Заявлението съдържа:

  1. Данни за заявителя;
  2. Данни за търговеца или за клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;
  3. Подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт и
  4. Подпис на заявителя.

Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона.

Заявленията се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища. Заявителят подписва декларация за истинността на заявените от него обстоятелства или за приемането на представените актове. При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя. Вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца лично или от негово име чрез лице или лица, които го представляват по закон, а в предвидените от закон случаи - и от името на друго лице.

АВ осигурява възможност за приемане на заявления в електронна форма, предавани по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Управление

Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Възможно е ако едноличния собственик на капитала е физическо лице то да се яви в качество и като физическо лице и като управител на ЕООД. В ЕООД може да има контрольори. Контрольор може да бъде и едноличния собственик на капитала стига той да не е управител.

Прекратяване

Ако едноличния собственик на капитала е физическо лице със смъртта му се прекратява дружество (личността на собственика е съществен елемент от дружеството). Може в учредителния акт да е предвидено друго – наследниците могат да продължат дружествата (ако не желаят дружеството се прекратява). Ако едноличен собственик на капитала е юридическо лице с неговото прекратяване се прекратява и ЕООД.

Вижте още

Източници

  • Gale Reference Team, Martingale & Company.(books for quilters and crafters): An article from: Internet Bookwatch [HTML]
  • Gary Vurnum, Time Management Techniques: 92 Affirmations That Apply Time Management Tips For Overcoming Procrastination [Kindle Edition]
  • Patty Marler, Jan B. Mattia, Bailey Mattia, Time Management Made Easy [Paperback]
  • S. A. Hashmi, Make Every Second Count: A Handbook of Time Management for Insurance Professionals
  • William Pelfrey, Billy, Alfred, and General Motors: The Story of Two Unique Men, a Legendary Company, and a Remarkable Time in American History

Външни препратки