Договор

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Contract.jpg

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Той е юридически факт от който се пораждат облигационни отношения.

Същност

Договорът исторически възниква като институт на гражданското право . В ново време, във връзка с развитието на теорията на правото с науката за правото, договорите са предмет на изучаване от специализиран правен институт наричан облигационно право.

Пеналистиката и в частност наказателното право не познава договорите, въпреки че съществуват подобни институти като споразумението. Съгласно българския закон страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Това е проява на принципа на свободното договаряне, съгласно което страните в гражданския оборот могат да определят свободно взаимоотношенията си, стига същите да не противоречат на закона и морала. Принципът още от римското право "Всичко, което не е забранено, е разрешено" е възприет като принцип на законност и в българското законодателство.

Вижте още

Източници

  • Голева, П., Облигационно право. ИК Фенея, С., 2006
  • Марков, М., Облигационно право, Сиби, С., 2008
  • Петров, Г., и др. Основи на правото. ИМХ, Пловдив, 2005

Външни препратки