Диагностична матрица

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Диагностичната матрица се разпределя на няколко стратегии.

Същност

 1. агресивна стратегия (лидерска позиция на организацията) – има активно действие
 2. стратегия “мобилизация на усилията” (ораганизацията мобилизира всички усилия за стратегически успех) – има активно действие
 3. стратегия “вертикална диверсификация” (организацията удвоява усилията за стратегически успех) –има замислящо се действие
 4. стратегия “развивай” (силна перспектива за стратегически успех на организацията)- има активно действие
 5. стратегия “търси външна подкрепа” (средни перспективи)
 6. икономична стратегия (слаби перспективи )
 7. стратегия “хоризонтална” деверсификация (организацията не бива да разчита само на дивиденти от досегашните си успехи )
 8. икономична стратегия (слаби преспективи)
 9. защитна стратегия.

Всичко това се слага на една ос и се разпределят силни,средни и слаби страни,а вертикално осовата линия се разпределят силни средни шансове и заплахи.

Вижте още

Източници

 • Стратегии в публичния сектор
 • Стратегическо управление в публичния сектор
 • Ангелов, А ., Основи на мениджмънта, С., 1994г.
 • Абаджийски, Н ., Основи на публичната администрация (обща и специална част), С., Сиела, 2005г.
 • Величков, Ив., Б. Бенев, Теоретически основи на публичната администрация, С., ЕкоПринт, 2004г.
 • Величков, Ив., Б. Бенев, Държавната администрация, С., ЕкоПринт, 2004г.
 • Зверкин, Д. П., В. Г. Игнатов, Основи теории государственного управления, М., МарТ, 2005г.
 • Къндева, Е., Публична администрация, С., 2007г.
 • Рибарска, Е., В. Василев, Ив. Величков, Основи на публичния мениджмънт, Бл., ЮЗУ Н. Рилски, 2005г.
 • Павлов,П., Св. Михалева, Лиляна Павлова, Стратегическо управление в публичния сектор, В., ВСУ Черноризец Храбър, 2002г.
 • Семерджиев, Цв., Стратегическо ръководство, Софтрейд, С., 2000г.
 • Христов, Х., Основи на управлението, С., 2001г.
 • Тораго, Ф., М. Мирчев, Г. Шереметев, Стратегическо управление, Стопанство, 1999г

Външни препратки