Държавни ценни книжа

от Администрация и управление
(пренасочване от ДЦК)
Направо към: навигация, търсене

Държавните ценни книжа (ДЦК) обслужват вътрешния и външния дълг на държавата.

Същност

ДЦК се емитират за финансиране на бюджетния дефицит на страната. Всички ДЦК са гарантирани от държавата и ще бъдат изплатени на датата на падежа им по номиналната стойност, независимо от цената на покупката им. Към ДЦК принадлежат спестовните облигации, съкровищните бонове, съкровищните полици и съкровищните облигации. Според начина на емитиране те биват налични и безналични. Според начина на формиране на дохода те биват сконтови и лихвоносни.Също така се формират и според вида на дохода. Брейди облигациите са държавни ценни книжа, които са издадени в замяна на част от външния дълг на България. Държавните ценни книжа представляват задължение на държавата. Те са прехвърлими документи и права, които могат да бъдат предлагани публично. ДЦК имат дефинирана доходност и падеж. Под държавни ценни книжа / ДЦК / най-общо се разбират всички дългови ценни книжа емитирани от държавата. Чрез издаването им правителството набира необходимите за нормалното му функциониране средства, които се превръщат в държавен дълг. Този дълг е секюритизиран (материализиран и лесно прехвърлим) и представлява договорно задължение на емитента към инвеститорите да плати основната сума и лихвите на падежа.

ДЦК материализират заемите, които държавата в лицето на правителството тегли и ползва за определен период от време. Те материализират парично вземане за техните притежатели с размер номиналната стойност на книгата. Всяка ДЦК се издава за точно определен срок. Времето от деня на издаване до деня на падежа (деня, в който ще се изплати заема) се нарича матуритет. Той варира от 1 месец до няколко години. Номиналната стойност представлява една част от заема, който титулярът на книжата е предоставил на държавата. Обикновено тя е цяло число кратно на 100 или 1 000 парични единици. Лихвеният процент е своеобразна цена на получения от държавата заем. Лихвата по ДЦК често е под формата на купони които отразяват процента за определен период - за 6 месеца , за 1 година и т. н.

Приложение

Предназначението на ДЦК е да финансират бюджетния дефицит, да финансират някакво мероприятие, да покрият натрупания от кредити държавен дълг. По своя характер те са високоликвидни, като изплащането им на падежа е гарантирано с пълната законодателна сила на държавата. Това тяхно качество им придава статут на доминиращ инструмент на финансовите пазари. ДЦК заемат висок относителен дял в борсовата търговия. В някои развити страни сделките с тях достигат до 80% от оборота на пазарите.

Освен като инструмент за управление на ликвидността преди всичко на търговските банки, те са атрактивно инвестиционно направление на институционалните инвеститори от типа пенсионни и инвестиционни фондове.

Държавните ценни книжа, представляващи дълг на държавата, се смятат за най-ниско рисковите инвестиции, тъй като са гарантирани с пълната законодателна сила на правителството. Това качество ги прави доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвестициите в ДЦК и доходите от тях са данъчно защитени, което е още една тяхна привлекателна характеристика.

Вижте още

Източници

  • Месечен бюлетин, “Държавни заеми и ценни книжа” - 1991-1997 г., изд. МФ и БНБ, гр. София
  • Иванка Петкова, “Сделки с ценни книжа”, 1993г.

Външни препратки