Генериране на случайно число

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Генерирането на случайни числа става в зависимост от вида на числата.

Случайни числа с равномерно разпределение

Случайни числа в интервала [0;1]

За генериране на случайни числа в интервала [0;1] се предлага вградената функция RAND() от категорията Math&Trig. Тя се ползва без аргументи, т.е. практи- чески не се въвежда нищо между скобите. В приложения тук пример във всяка една от клетките А4 до А20 е въведена формулата =RAND() и в резултат от действието на тази функция, във всяка една от тези клетки е генерирано случайно число в интервала [0;1]. Правилното е да се каже, че са генерирани случайни числа с равномерно разпределение в интервала [0;1]. Така се е получила таблица със случайни числа с равномерно разпределение. Така генерираните стойности не са постоянни. При въвеждане на стойност в коя да е друга клетка от работния лист или при операция Copy/Paste и др. в споменатите клетки (А4:А20)се генерират автоматично нови случайни стойности.

Случайни числа в интервал [A;B]

За да се генерират случайни числа с равномерно разпределение в интервала [A;B] се ползва формула от вида = А + (В –А)* RAND(). В приложения пример за левия край А на интервала е предназначена кл. D3, а за десния край – кл. Е3. В клетките D3 и E3 са въведени стойности за левия край и за десния край на интервала, съответно 5 и 17. Във всяка клетка от С4 до С20

Sl4.jpg

е въведена формулата =$D$3+($E$3-$D$3)*RAND() В резултат, в тези клетки се генерират случайни числа в интервала [5;17].

Цели случайни числа с равномерно разпределение в интервал [A;B]

За да се генерират цели случайни числа с равномерно разпределение в интервал [A;B] се въвежда формула от вида = INT(А + (В –А)* RAND( )). Функцията INT() е също от категорията Math&Trig. В приложения по-горе пример, в клетките H3 и I3 са въведени съответно стойности - 5 за левия край на интервала и 17 за десния край, а във всяка клетка от G4 до G20 е въведена формулата = INT($H$3+($I$3-$H$3)*RAND( )). В резултат, в тези клетки се генерират случайни цели числа с равномерно разпределение в интервала [5;17]. Б.2.)

Случайни числа с друго разпределение

Само за сведение споменаваме, че в приложението Excel в категорията Math&Trig са включени функции, които генерират случайни числа с нормално разпределение (NORMDIST), NORMINV, със стандартно нормално разпределение (NORMSDIST), NORMSINV, с биномно разпределение (BINOMDIST).

Вижте още

Източници

  • Т. Андерсон ; Перев. с англ. И. Г. Журбенко, В. П. Носко, Статистический анализ временных рядов
  • Димитър В. Мичев Статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси 1978 ДИ "Техника" 204 с. 11373
  • Георги Димитров Мишев, Валентин Димитров Гоев Статистически анализ на времеви редове
  • Иванка Димова Съйкова, Статистически анализ на връзки и зависимости
  • Борис Цезаревич Урланис, Статистические методы изучения зависимости явлений
  • Калоян Харалампиев, Въведение в основните статистически методи за анализ
  • А. Н. Ширяев, Статистический последовательный анализ: Оптимальные правила остановки

Външни препратки