Видове хеджиране

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Може да се хеджира с фючърси и опции.

Хеджиране с фючърси

По своята същност хеджингът е сключване на фючърсна сделка и заемане на равностойни, но обратни позиции на пазара с налични активи (стоки или ценни книжа) и на фючърсния пазар, за да се защити дадена позиция на спот пазара от загуба на колебания в цените. Хедижирането е възможно благодарение на обстоятелството, че цените на пазарите на налични стоки и ценни книжа и цените на фючърсните пазари имат тенденция да се променят еднопосочно, но не пропорционално, тъй като те реаргират на едни и същи ценообразуващи фактори.

Рисковете от колебания та на цените на стоки, услуги,ценни книжа не могат изцяло да се избегнат с хеджинга, но те могат да се ограничат и сведат до минимум при поставянето на целите и плdнирането на печалбата. Затова и хеджирането е особено важна характерна черта на съвремените борса.

Стратегията на хеджорите се определя от техните очаквания за промяна на цените за бъдещ период на двата пазара – спот и фючърсния пазар. С наближаване на месеца на доставка по фючърсния контракт цените на спот пазара и и на фючърсния пазар проявяват тенденция на сближаване на една към друга, като разликата между тях се нарича база.

Хеджирането с фючърси сереализира в два варианта, познати в борсовата практика като дълго хеджиране (покупно) и късо (продажно).

Дълго хеджиране

Дълго хеджират потребителите и търговците на борсови стоки, които се страхуват от повишаване на цената в бъдещ момент, когато трябва да купавят тези стоки на спот пазара. Дългото хеджиране започва с откриване на дълга позиция на фючърсния пазар в деня на поставяне на хеджа и прключва със закриване на позицията на фючърсния пазар с продажба на същия брой и вид фючърси в деня на вдигане на хеджа.

Икономическия ефект от дългото хеджиране зависи от изменението на базата в деня на вдигане на хеджа. Възможни изходи са:

 1. Базата се запазва равна на обичайната, очаквана база – реализира се пълно хеджиране
 2. Базата се увеличава спрямо обичайната,очаквана база
 • Хеджорът, който хеджира дълго понася относителна загуба, равна по стойност на тази, с която се увеличава базата. Загубата е относителна, защото покупната цена е по-висока от очакваната в резултат на хеджирането, но е по-ниска от действителната спот цена в бъдеще. Тоест ,хеджирайки,произодителят е спестил.
 • Нетната покупна цена, получена от дългото хеджиране при увеличаване на базата, се запазва и в случай че опасенията на хеджиращия дълго се окажат неоснователни и цената в бъдеще спадне. Хеджорът пропуска печалба, но целта на хеджирането е постигната –запазване на цената, която може да се договори за бъдещ момент и отказ от печалба, за да не се поеме риск. Базата отслабва спрямо обичайната,очаквана база. Реализира се абсолютна печалба, равна по стойност на стойността , с която се увеличава базата. Печалбата е абсолютна,защото постигната покупна цена е по- ниска не само от спот цената в бъдеще, но и от очакваната в резултат на хеджирането цена.

Късо хеджиране с фючърси

Късо хеджират производителите и търговците на борсовите стоки, които се страхуват от понижаване на цаната в бъдещ период, когато трябва да продават тези стоки на спот пазара Късото хеджиране започва с откриване на къса позиция на фючърсния пазар в деня на поставяне на хеджа и проключва със закриване на позицията на фючърсния пазар с покупкаа на същия брой и вид фючърси в деня на вдигане на хеджа.

 1. Базата се запазва равна на обичайната, очаквана база – реализира се пълно хеджиране
 2. Базата се увеличава спрямо обичайната,очаквана база –реализира се абсолютна печалба
 3. Базата отслабва спрямо обичайната,очаквана база- относителна загуба, равна по стойност на стойността, с коята е отслабнала базата.

Изводи

 • Хеджирането изисква задължително наличие на позиция на спот пазара
 • Хеджирането намалява значително риска от неблагоприятното изменение на цените в определенмомент в бъдещето, когато хеджорът ще бъде длъжен да изпълни търговска опреация на спот пазара, като го заменя с много по-малкия риск от изменение на базата
 • Ефектът на хеджирането зависи от промяната на базата спрямо очакванията. При увеличаване на базата хеджиращият късо печели, а хеджиращшят дълго губи. При отслабване на базата хеджиращият късо губи, а хеджиращият дълго печели.
 • Хеджирнаето с фючърси следва да се предпочита пред други начини за хеджиране, когато търговецът има достатъчно основания да очаква неблагоприятно изменение на цените. При положително развитие на цените хеджирането води до пропускане на печалба от спот пазара.
 • Дългото хеджиране премахва напълно риска от невъзможност да се купи реално стоката. Късото хеджиране премахва напълно риска от невъзможност да се продаде реално стоката.
 • Хеджирането с фючърси дава възможност на производителите и на потребителите на борсови стоки да запазят търговските си връзки със своите редовни клиентии доставчици, дори когато те не могат да се обвържат дългосрочно с изгодна цена. В този случай хеджирането на фючърсния пазар се оказва източник на печалба , която може да подобри резултатите от реалната сделка.

Хеджиране с опции

Стратегията хеджиране с опции възпроизвежда принципите на хеджирането с фючърси.

То се реализира в два варианта в зависимост от позицията на спот пазара, която хеджорът трябва да заеме в бъдеще

Хеджиране срещу очаквано повишаване (понижаване) на цената

Срещу очакваното повишаване (понижаване)на цената хеджират потребителите на борсови стоки и търговцие, които в бъдеще ще купуват.

Възможностите са две:

 • Покупка на кол опция (пут) опции, ако хеджорът има средства да плати премията и желае да лимитира риска в момента на поставяне на хеджа
 • Продажбата на пут опция (кол) опции, ако хеджорът не разполага със средства за плащане на премията

Изводи

В случай на неблагоприятно развитие на цената хеджирането с опции органичава по-слабо риска от повишаване (понижаване) на цената, отколкото клосическото хеджиране, защото

 • При покупка на кол (пут) опции част от печалбата от фючърсния пазар се губи за покриване на разходите за премията
 • При продажбата на пут (кол) опции се пропуска печалбата от фючърсния пазар и бъдещата спот цена намалява само с получената премия


В случай, че прогнозата за повишаване (понижаване) на цената не се реализира и цената се развие благоприятно (неблагоприятно), хеджирането с опции е по-целесъобразно от класическото хеджиране

 • С покупката на кол (пут) опции се избягва загубата от фючърсния пазар и се запазва възможността за получаване на допълнителна печалба от благоприятната спот цена
 • С продажбата на пут (кол) опции загубата от фючърсния пазар се намалява с получената премия и това подобрява нетната покупна цена.

Краен извод

Хеджирането с опции е по-ефективно от хеджирането с фючърси, когато не може да се предвиди еднозначно движение на цената.

Вижте още

Източници

 • Елазаров С., Миленков Х., Симов В. „Стокови борси”
 • Каракашева Л. , Маркова Б. „Борси и борсова политика”
 • Ковачева В. , „Организирани пазари и борсова търговия”

Външни препратки