Видове франчайзингови операции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко основни вида франчайзингови операции.

Международен опит

В международната практика са познати различни варианти на франчайзинг, като тяхното разграничение отразява и спецификата на вижданията на различните специалисти. Така например Ph.R.Cateora различава три вида франчайзингови споразумения.

Независим (още главен) франчайзинг (master franching)

Този тип франчайзингово споразумение е с най-богато съдържание и обичайно франчизатът получава изключителни права върху голяма територия, най-често върху цяла страна, вкл. да сключва и съглашения за субфранчайзинг. Счита се, че около половината от франчайзинговите споразумения с международен характер са от този вид. Практиката показва още, че навлизането на редица големи американски, английски, канадски и др. фирми в сферата на общественото хранене, хотелиерството, производството и реализацията на стоки за широко потребление на пазарите на Източна Европа се осъществява именно в тази форма на франчайзинга, когато той се предпочита пред други стратегически решения на международния маркетинг;- франчайзинг на основата на създаването на смесено предприятие с местна фирма на дадения пазар (franchising through joint venture). Подобен подход предлага предимствата на смесената фирма в условията на франчайзингово споразумение между участниците с капитал в тази фирма;

Франчайзинг на основата на лицензионно съглашение (franchising through licensing)

Както се вижда от самото наименование, при тази форма на франчайзинг феанчизатът получава правото на ползване на продукт, търговска марка, услуги, патенти или други активи срещу заплащането на такса. Подобна практика има Соса-Со1а, която предоставя на местни компании на задграничните пазари право на производство и ползване на марката Соса-Со1а при реализацията на продукта, но срещу закупен концентрат от самата Соса-Со1а. Своеобразен вариант на лицензионен франчайзинг практикуват лизинговите компании, които предоставят право на местни франчизати да организират и експлоатират мрежа за отдаване под наем на транспортни средства под марката на франчизьора.

Според P.Bournat и E. Montabord

Промишлен франчайзинг (franchise industrielle)

Промишлено предприятие производител осъществява трансфер на технология, като лицензира право на ползване на марката;

Франчайзинг върху продукта (franchise de production)

Производителят сам произвежда продуктите, които представя на франчизата, като му отстъпва единствено правото на ползване на марката (franchise de services);

Франчайзинг за услуги (franchise de services)

Обект на франчайзинг са определен вид услуги - хотелиерство, обществено хранене и др. Най-съществен момент е задаването на параметрите за качеството на услугите, което трябва да съответства на имиджа нададената марка (примери са Sheraton, Holiday Inn, Novotel, Mc Donald`s и др.);

Франчайзинг за реализация (franchise de distribution)

Франчизьорът не е производител, а играе ролята на търговец на едро, който пласира продуктите чрез мрежа от франчизати - търговци на дребно.

Възходът на франчайзинга е твърде бърз във Франция от 70-те години насам. Първа в Европа и втора в световен план (след САЩ) от 1970 до 1990 г. Франция увеличи 12 пъти своите франчайзингови споразумения. Наброяват се повече от 500 франчазингови договори през 1990 г; те покриват повече от 20 000 търговски единици (9% от оборота на търговията на дребно). Европа на 12-те наброява 2 000 франчизьора и 100 000 франчизата.(L`Annuaire de la Franchise en France, CECOD e la FFF, цитирано по: Language, J.M. et col., Action Commerciale Merctique, Foucher, Paris, 1990, р. 91).

Разгледаните съвършено накратко форми на реализация на интелектуални продукти и услуги са една трета група на комплексните ВИО. Както и другите представители в тази група - производственото коопериране и инженеринговите контракти, трансферът на технология, опит, знания и умения, предоставянето на инженерноконсултацинни услуги и др. показват много богат спектър на варианти по пътя на интегрирането им с други международни стопански операции.

Вижте още

Източници

Външни препратки