Видове финансов риск

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Финансовия риск от своя страна се подразделя на риск свързан с покупателната способност на финансовите активи (ликвиден, инфлационен/дефлационен, валутен и др.) и инвестиционен риск (пропуснати ползи, преки финансови загуби или намаление на доходите).

Ликвиден риск

Ликвидността на финансовите активи се детерминира от текущата им платежоспособност. Парите в брой са съвършено ликвиден актив. Всички останали активи са по-малко ликвидни, т.е. винаги съществува несигурност отностно тяхната обратимост в текуща платежоспособност. За инвеститорите тази несигурност е тъждествена на опасност от финансови загуби и те я възприемат като ликвиден риск.

Матуритетен риск

Това е рискът, свързан със срочността на очакваните постъпления. През преиода, в който капиталът е инвестиран и следователно е в неликвидна форма съществува вероятност от настъпване на определени събития, които да повлияят неблагоприятно върху постъпленията от тази инвестиция. Затова и срочността на инвестицията определя нейната степен на риск. Колкото по-краткосрочна е тя, толкова е и по- безрискова, тъй като е по-малка и вероятността от настъпване на неблагоприятни събития в икономическата среда.

Инфлационен риск

Този риск е свързан до известна степен с матуритетния риск и отразява възможността от загуби, свързани с обезценяването на финансовия актив през времето, в което той е инвестиран. По-дългосрочните инвестиции предполагат по-малка защитеност от инфлация и следователно са носители на по-голям инфлационен риск.

Пазарен и специфичен риск

Инвестиционната премия за всеки един от горепосочените видове риск обаче гарантира доходността в рамките на техните очаквани параметри. Затова по своята същност инвестиционният риск се свежда до несигурността на очакваните постъпления от инвестициите, техния вероятностен характер и колебанията в тяхната доходност. Поради тази причина инвестиционната теория прави и друго разграничение на риска.

Пазарният риск, като компонент от инвестиционния риск, се разглежда като вероятност за колебания в доходността на инвестициите вследствие на фактори, влиящи на икономиката като цяло. В тази класификация се включват лихвеният риск (промени в лихвените проценти, които респективно оказват влияние на нормата на възвращаемост), инфлационният риск, валутният риск (свързан с колебанията на валутните курсове), нормативно-правният риск (свързан с промени в правната уредба – данъци, акцизи, мита и др.) и други рискове, произтичащи от турболентността на външната среда като източник на възможности и заплахи (виж още SWOT анализ).

Пазарният риск засяга едновременно всички икономически единици и въздействието му е перманентно. Поради това той се възприема и като системен риск. Другият компонент на инвестиционния риск е така наречения специфичен или уникален риск, произтичащ от фактори свързани с конкретната икономическа единица и/или конкурентната и среда. Тази класификация включва понятията бизнесриск (произтичащ от конкретния пазар, на който оперира), капиталов риск (произтичащ от капиталовата структура и най-вече от дълговото финансиране в общия обем на капитала) и емисионен риск (свързан с емисионните условия на ценни книжа и тяхното обезпечаване, ако е налице такова финансиране). Специфичният риск няма перманентен характер, поради което се приема за несистемен риск.

Вижте още

Източници

  • Александрова, М., “Управленски решения и риск”, изд. Авангард Прима, София, 2009; ISBN 978-954-323-606-0
  • Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Oxford University Press, 1954
  • Марчев, А., Мирчев, М., Шереметов, Г., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Основи на управлениетo I и II”, УННС, София, 2009-2010

Външни препратки