Видове финансови институции

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Финансови институции, това са посредниците между предоставящите и използващите парични средства, между кредитори и кредитополучатели. Най-общо казано те са конгломерати и търговци на дребно на финансови средства.

Търговски банки (ТБ)

Търговските Банки представляват предприятия, които търгуват с капитал. В своята основна дейност те се стремят към печалба и осигуряване на своята ликвидност. Банката е търговско дружество, което включва в предмета си на дейност публично привличане на влогове и депозити и предоставяне на кредити от свое име, своя сметка и за свой риск. По закона за банките в България, банките по правило са АД с минимален капитал 10 000 000 лв.

Спестовни фондове и сметки за спестяване

Финансова институции, наети от държавата да предоставят безопасно място за физически лица, за да запазят и да инвестират тези спестявания в ипотеки, заеми, акции, облигации и други ценни книжа. Печалбите се разпределят към собственика /клиенти пропорционално на дейността, която те извършват с институцията.

Фондове за доброволно кредитиране и депозити

Финансова институция, която е специализирана в приемането на спестовни депозити и ипотечни и други кредити. Те често са наричани взаимните спестовни банки, което означава, че вложителите и кредитополучателите са членове с право на глас. Освен това те имат правото да се включат в ръководенето на финансовите и управленски цели на организацията като членовете на кредитен съюз или като притежателите на полици на взаимно застрахователно дружество.

Пенсионни фондове

Пенсионният фонд е съвкупност от финансови активи, направени като вноски за сметка на публични или частни субекти, включително физически лица. Пенсионните фондове са част от пенсионните системи и служат за гарантиране и финансово обезпечение на правата на гражданите на пенсия.

Застрахователни агенции

Застрахователните агенции са агенции, които предоставят застрахователни услуги и извеждат застрахователните премии, които трябва да се изплатят на застрахотваните потребители при възникване на застрахователно събитие.

Кредитни съюзи

Кредитният съюз се създава от и за своите членове, които са негови вложители, кредитополучатели и акционери. Кредитните съюзи предлагат много банкови услуги като например потребителски и търговски кредити (обикновено при по-ниски от пазарните лихвени проценти), срочни депозити (обикновено при по-високи от пазарните лихвени проценти), кредитни карти, както и гаранции. Кредитните съюзи обикновено се облагат с темпове, по-ниски от тези, които се прилагат към търговски банки и други финансови институции. Техните членове често имат обща връзка, като например работа в една и съща фирма или местожителство в една и съща област. Кредитни съюзи са вид на взаимо - застрахователна кооперация.

Инвестиционни банки

Инвестиционните банки помагат на правителствата, компаниите и техните агенции да набират средства чрез издаване и продажба на ценни книжа на първичния пазар. Те помагат на публични (които се търгуват на фондова борса) и частни корпорации да набират средства на капиталовите пазари (чрез дълг или ценни книжа), както и предлагайки стратегически консултантски услуги относно сливания и придобивания и други видове финансови транзакции.

Брокерски къщи

Брокерската къща представлява физическо или юридическо лице, лицензирано да купува и продава акции или ценни книжа. Действа като посредник между купувачи и продавачи. В брокерските къщи обикновено работят брокери, които изпълняват желанията на клиентите на фирмата, които се отнасят до търговия с акции. Брокерски услуги обикновено се предоставят срещу комисионна.

Комисионните суми, искани за покупка и продажба на ценни книжа, се различават за всяка брокерска къща. Често цена на търговията е показателна за нивото на обслужване, което фирмата предлага. Например, брокерски къщи, чиито такси са в дъното на скалата, не могат да осъществяват сделките достатъчно бързо в сравнение с някои от конкурентите си. По същия начин, фирма, която зарежда високи комисиони, обикновено предлага по-персонализирани услуги.

Вижте още

Източници

  • Jae K. Shim and Joel G. Siegel, “Dictionary of Economics” – 1995 г., John Wiley & Sons, Inc.

Външни препратки