Видове управленски контрол

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Управленския контрол може да бъде класифициран по различни критерии и така да се дефинират различните видове контрол.

В зависимост от това кога се провежда

Предварителен

Предварителният се провежда преди началото на изпълнението на набелязаните фирмени дейности. Целта ме е да разкрие навреме евентуалните грешки в плановете и да предотврати неправилното изразходване на ресурси.

Текущ

Текущият се изпълнява по време на изпълнението на набелязаните дейности и има задача да разкрива текущо евентуалните нежелани отклонения от набелязаните междинни цели и резултати.

Последващ

Последващият се провежда, след като съответните планирани дейности вече са извършени и цели да установи съответствието на постигнатите резултати с набелязаните цели.

В зависимост от обхвата

Стратегически

Стратегическият контрол е главно предварителен и текущ. Той има за цел да прецени до колко стратегията на фирмата е правилно избрана, да проследи и контролира нейното изпълнение, навреме да разкрива възникналите проблеми и заплахи и да предприема необходимите корекции.

Такива условия, като тези на средата са правните, демографските и социални промени, информацията, лихвените проценти, технологичното развитие и появата на продуктови заместители, засилването на конкуренцията, промяната на потребителските желания, проблеми с данъците и много други. Неочакваните изменения на тези условия могат да направят избраната стратегия нецелесъобразна или неизпълнима.

  • Контролът върху изпълнението на стратегията е насочен към оценката на това до колко добре се изпълнява начертаната стратегия и трябва да се провери дали се налага тя да бъде променена, поради ниската и ефективност, или поради допуснати слабости в прилагането и.
  • Стратегическият обзор се състои в непрекъснато следене и оценка на всички събития, факти и въздействия във и извън фирмата, които по някакъв начин могат да заплашат изпълнението на фирмената стратегия или да я направят нецелесъобразна.
  • Оценката на внезапни събития и въздействия е разновидност на вече посочените видове контрол. Насочен е към изграждането на процедури за бърза оценка на неочаквани събития и въздействия, изискващи драстични промени в изпълняваната стратегия, както и за навременното осъществяване на тези промени.

Оперативен

Оперативния контрол по своята същност с текущ и последващ контрол. Чрез него ръководството на предприятието текущо оценява постигнатите резултати, сравнява ги с поставените цели и задачи и взема коригиращи мерки. Тоя се осъществява в рамките на сравнително кратки периоди от време – обикновено от един месец до една година. В резултат на провеждането му се контролират оперативните резултати от дейността на фирмата. Преценява се до колко се постигат набелязаните цели и задачи, спазват ли се графиците, на желаното ниво ли са приходите, разходите, печалбата, и др. Всичко това е необходимо за гарантиране на висока ефективност на дейността на предприятието и с условие за изпълнение на набелязаните стратегически задачи.

Вижте още

Източници

Външни препратки