Видове счетоводна сметка

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има няколко основни вида счетоводни сметки.

Според връзката им със счетоводния баланс

 • Активни счетоводни сметки – те отговарят на активните балансови пера.
 • Пасивни счетоводни сметки те отговарят напасивните балансови пера.
 • Задбалансови счетоводни сметки – отговарят на задбалансовите пера.

Според степента на обобщеност на счетоводната информация

Синтетични

Синтетични счетоводни сметки – те дават обобщена информацияза обектите на счетоводно отчитане. Водят се само в стойностно изражение. Такива са всички счетоводни сметки записани в списъка на сметките към националния сметкоплан.

Аналитични

Аналитични счетоводни сметки – те дават конкретна информация и се водят за всеки отделен обект на счетоводно отчитане. Аналитичните сметки за отчитане МДА и материални запаси (МЗ)както в натурално така и в стойностно изражение. Аналитичните сметки за отчитане на вземания и задължения се водят само в стойностно изражение.

Допълнителни

Допълнителни сметки – те нямат задължителен характер и се водят по преценка на предприятието. Всяко предприятие само определя техния брой, наименование и условно обозначение.

Според предназначение и структура

Материални

Материални сметки – те служат за отчитане на веществените активи. Към тях се отнасят сметките от група 20,30 и 31. По отношение на баланса са активни. През отчетния период се дебитират с увеличенията, а се кредитират с намаленията. Остават с крайно дебитно салдо, което за сметките от група 20 се записва в раздел А, група І, колона ІІ на актива на баланса. Крайните салда на сметките ото група 30 и 31 се записват в раздел Б, група І на актива на баланса.

За отчитане на капитали

Сметки за отчитане на капитали – към тях се отнасят сметките от групи 10, 11, 13 и 15. Те са пасивни балансови сметки. През отчетния период се кредитират с увеличенията, а се дебитират с намаленията. Остават с крайно кредитно салдо. Крайното салдо на сметките по групи 10 и 11 се записва в раздел А, група І и ІІ, а на сметките от група 13 и 15 в раздел Б, група І и ІІІ на пасива на баланса.

Финансови

Финансови сметки - към тях се отнасят сметките от групи 50 и 51. Остават с крайно дебитно салдо, тъй като имат характера на активни балансови сметки. Крайното салдо се записва в раздел Б, група ІІІ на актива на баланса.

Калкулативни

Калкулативни сметки – към тях се отнасят сметки 611 и 612. Те имат характера на активни балансови сметки. През отчетния период се дибитират с извършените разходи по производсвото на продукцията или оказване на услугите. По този начин по дебита им се калкулират т.н. съкратена (технологична) себестойност. Кредитират се със сумата на получената продукция и на оказаните услуги. Остават с крайно дебитно салдо, което се записва в раздел Б, група І на актива на баланса, чрез балансовото перо – назавършенож производство.

Разчетни

Разчетни сметки – служат за отчитане на вземания и задължения. Разчетните сметки за вземания са активни балансови сметки. Към тях се отнасят сметките от група 41 – сметки 422, 424, 426,група 44 – но без сметка 443 и др. Остават с крайно дебитно салдо, което се записва в раздел Б, група ІІ на актива на баланса. Към разчетните сметки за задължения, които са пасивни се отнасят сметките от групи 40,45, сметка 421 и др. Те остават с крайно кредитно салдо, което се записва в раздел Б, група ІІ на пасива на баланса.

Смесени

Смесени сметки – те имат характера на активно-пасивни сметки и едновременно служат за отчитане на вземания и задължения. Такава е например сметка 496-разчети по лихви. При отчитане на начислените лрихви за получаване тя има характира на активна сметка. При отчитане на начислени дължими лихвни е с характера на пасивна сметка. В счетоводния баланс смесените сметки могат да останат с едно крайно салдо, установено сато разлика между двата оборота на сметката. По преценка на предприятието могат да се водят допълнителни сметки, от които едната да е за отчитане на вземанията, а другата - на задълженията. В този случай в баланса се показват като две отделни сметки с две различни крайни салда.

Операционно-резултатни

Операционно-резултатни сметки – служат за отчитане на финансовия резултат от извършените продажби. Към тях се отнасят сметки 701, 702 и 703. Те се кредитират със стойността на сделката в предприятието с регистрация за ДДС, а в нерегистрираните предприятия за ДДС с продажната стойност. Дебитират се с отчетната стойност на продукцията, стоките и услугите, с извършените разходи по продажби и с полагаемата се част от преките и непреките разходи, свързени с продажбите на продукцията. След завършване на реализацията се приключват с разликата между двата оборота, каято се отнася към финансовия резултат на предприятието.

Финансово-резултатни

Финансово-резултатни сметки – те служат за отчитане на финансовия резултат от цялостната дейност на предприятието. Към тях се отнасят сметките от група 12.

Събирателно-разпределителни

Събирателно-разпределителни сметки – към тях се отнасят сметки 614-разходи за органиазция и управление и сметка 615-разходи по продажби. Те не са балансови сметки. През отчетния период се дебитират със сумата на извършените разходи, а в края на периода след разпределението им на определена база се кредитират във връзка с отнасянето им за намаление на постъпленията от продажби, след което се приключват.

Регулиращи

Регулиращи сметки – към тях се отнасят сметки 241-амортизация на МДА и 242-амортизация на НДА. Те не са балансови, но в счетоводните статии са с характера на пасивни сметки. Кредитират се с начислената амортизаци, а се дебитират с изписаната амортизация на извадениет от употреба дълготрайни активи. Остават с крайно кредитно салдо, което се записва в корлона ІІ-коректив на актива на баланса срещу балансовите пера то раздел А, група І и ІІ.

Транзитни

Транзитни сметки – те служат за отчитане на извършени разходи и получени приходи. Не са балансови. Към сметките за отчитане разходи се отнасят групи: 60, 62 и 66. В счетоводните статии са с характера на активни сметки. През отчетния период се дебитират с извършените разходи, а се кредитират във връзка с отнасянето им по предназначението им, след което се приключват. Към сметките за отчитане на приходи се отнасят групи 72 и 76. В счетоводните статии са с характера на пасивни сметки. Кредитират се с получените разходи , а се дебитират във връзка с отнасянето им към финасовия резултат, след което се приключват.

Вижте още

Източници

 • Людмила Мермерска, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Иван Златков, Николай Ризов
 • Фредерик Делауейт, Международни одиторски стандарти : Практически ситуации и задачи
 • Зорка Дерменджиева, Милен Иванов, Георги Проданов, Наръчник по бюджетно счетоводство
 • Ернст Джени, Георг Нидермайер, Измами и злоупотребления в счетоводството : Как се правят,как се откриват или патология на счетоводното дело
 • Богдана Джорджева, Обща теория на счетоводната отчетност
 • Марин Димитров, Управленски мотиви в счетоводството
 • Марин Димитров, Георги Илиев, Михаил Дочев, Сборник от задачи по теория на счетоводството и счетоводство на предприятията от основните отрасли
 • Иванка Борисова Димитрова, Управленско счетовоство

Външни препратки