Видове суап

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Най-разпространените видове суапи са няколко.

Лихвен суап

Финансов продукт, даващ възможност за защита срещу промяна на референтните лихвени проценти чрез размяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.

 • Характерни черти:
  • Защита срещу възможно покачване на лихвените нива в бъдеще.
  • Размяна на насрещни парични потоци с възможност за нетиране.
  • Гъвкави условия по сделките (срок, сума, схема на изплащане, периодичност на изплащане на лихва).
  • Фиксиране на лихвен процент по обслужване на заемните средства за остатъка от периода в среда на нарастващи лихвени проценти.
  • Лихвеният суап е паралелна и независима сделка от първоначалния договор за заем, който остава непроменен.
  • Възможност за по-ранно приключване на суапа.
 • Пример

Клиентът има 5-годишен заем с плаващ лихвен процент (3-месечен Euribor + надбавка) и желае да фиксира плаващия лихвен процент (Euribor). Сключвайки договор за лихвен суап (IRS), клиентът се уговаря с банката тя да плаща вместо него плаващата лихва, базирана на 3-месечен Euribor, срещу ангажимента клиентът да плаща фиксирана лихва от например 4,85%* върху амортизиращата се главница за следващите 5 години. С това споразумение за лихвен суап клиентът заменя своето лихвено плащане по обслужване на заемните средства от плаващо (3-месечен Euribor + надбавка) във фиксирано (4,85%* надбавка).

Suap1.jpg

Валутен суап

Валутният суап е сделка, при която едната страна купува определено количество валута на моментния спот курс и едновременно с това продава обратно същото количество от същата валута с вальор повече от 2 работни дни в бъдещето. Втората сделка е форуърдна и се сключва със същия контрагент, с който се сключва и първата (спот сделката). Трябва да се има предвид, че няма никакви пречки и двете сделки в рамките на валутния суап да бъдат с бъдещи вальори.

Суап на обща възвръщаемост (Total Return Swap)

Суапът на обща възвръщаемост е деривативен инструмент, при който едната страна се съгласява да плати на другата общата възвръщаемост от съответен актив в замяна на предварително определени плащания или възвръщаемостта по друг актив. Базовият актив може да бъде кредит, облигация, кошница от активи или индекс.

Срокът на тези суапи е обикновенно от една до три години. Понятието обща възвръщаемост включва всички лихвени плащания от съответния актив плюс/минус сума, базирана на промяната на пазарната стойност на актива.

Ако цената расте, продавачът на кредитна защита (в случая той е купувачът на обща възвръщаемост) получава сума, равна на нарастването на стойността. Обратно, ако цената на актива спада, той плаща сума, равна на намалението на стойността. При този вид суапова сделка не се извършва прехвърляне на собствеността върху актива между участниците в сделката. В действителност има голямо разнообразие при схемите на Суапа на обща възвръщаемост. Представени са два вида примера, отразяващи двете основни схеми на протичане на суапа.

 • Пример: Търговска банка А кредитира предимно промишлеността, а търговска банка В – селското стопанство. Търговска банка А договаря суап на обща възвръщаемост с ТБ В. Двете банки разменят доходите по кредитен портфейл на стойност 50 млн. USD.

Доколкото има много малко общи движения в степента на риск между селското стопанство и производството, банките диверсифицират портфейлите си и намаляват общата изложеност на кредитен риск. Аналогично банките биха използвали този суап, ако имат концентрация на кредити в определени региони. Този тип суап се среща и като Суап върху кредитния портфейл.

Други видове

Вижте още

Източници

 • Richard Flavell, Swaps and Other Derivatives (The Wiley Finance Series)
 • Amir Sadr, Interest Rate Swaps and Their Derivatives: A Practitioner's Guide (Wiley Finance)
 • Moorad Choudhry, The Credit Default Swap Basis (Bloomberg Financial)
 • John F. Marshall, Understanding Swaps (Wiley Finance)
 • Robert W. Kolb, Futures, Options, and Swaps
 • Howard Corb, Interest Rate Swaps and Other Derivatives (Columbia Business School Publishing)

Външни препратки