Видове скали

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Има четири основни вида скали: номинална, ординална, интервална (метрична) и пропорционална (относителна, скала на отношения, абсолютна, имаме значеща нула) скала.

Номинална

Номиналната скала е тази, която позволява на изследователя да постави, съотнесе обекта към определени групи или категории. Те категоризират обекта или лицата във взаимно изключващи се и изчерпателни групи (несъществува друга). На нея се записват значенията на неметрираните, неранжирани признаци. (Пр. сем.положение, пол и др.) Номиналната скала дава някаква основна, категорична, обща информация.

Ординална

Ординална скала не само категоризира променливите по начин, по който са обозначени качествените разлики между различните категории, но също така подрежда, ранжира категориите по някакъв смислен начин. На нея се записват значенията на неметрираните, но вече ранжирани признаци. Ранжирани означава подредени по някаква градация. Такива са образованието – висше, средно..., степента на удовлетвореност. Ординалната скала ни дава повече информация от номиналната. Тя не само показва разликите в категориите, но също така дава някаква информация как респондентите се различават между тях като ги ранжира. При номиналната можем да изчислим мода, а при ординалната и медиана. Имайте предвид обаче, че ординалната не дава никаква индикация за мащаба, степента на тези различия между редиците. Така че при ординалната скала, въпреки че знаем, че има различия между редиците от обекти, хора, или изследвани събития, ние не знаем степента на тези различия. Този недостатък се преодолява с интервалното скалиране.

Интервална

Интервалната скала ни позволява да извършим определени аритметични операции по отношение на данните, събрани от анкетирането. На нея се представят значенията на метрираните признаци. Тя е най-мощна. Докато номиналната скала само ни дава възможност за качествено разграничаване на групите, като ги катогиризира във взаимноизключващи се и изчерпателни групи, а ординалната ни дава възможност да ранжираме предпочитанията, то интервалната ни позволява да изчисляваме средните и стандартните отклонения, отговарящи на променливите. С други думи тя не само групира лицата според определени категории и показва реда в тези групи, но също така измерва степента на различията между индивидите и техните предпочитания.

Пропорционална

Пропорционалната скала преодолява недостатъка на произволната точка на произхода, която имаме при интервалната скала, тук имаме абсолютна (за разлика от интервалната, където имам произволна) нулева точка, която е съществена точка за измерването. (имаме значеща нула). Така пропорционалната, относителната (абсолютната) скала не само измерва степента на различията между точките на скалата, но също така показва пропорцията в различията.

Пропорционалната скала е най-високото ниво на измерване, тук са възможни всички аритметични операции. Примери за пропорционална скала са температурната скала по Келвин, измерването на тегло, ръст, скорост, години, приходи и др. При скалата на отношенията може да се каже колко пъти един обект е по-голям или по-малък от друг обект.

Вижте още

Източници

  • Uma Sekaran, Research methods for business

Външни препратки