Видове сетълмент

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Сетълментът като начин за осъществяване на междубанковите плащания бива два вида: грос сетълмент, нет сетълмент.

Грос сетълмент

При грос сетълмента всяка платежна операция се извършва и осчетоводява самостоятелно в централната чрез заверяване и задължаване на сметките на участващите в плащанията банки. Тази система изразява осъществяване на окончателно и неотменимо плащане по разплащателните сметки на банките в ЦБ. В зависимост от възможността да се кредитира банката-платец при разплащанията, грос-сетълментът бива два вида:

 • При първия вид плащанията се извършват само ако по разплащателната сметка на банката платец има авоар т.е при него не може да участва кредит при уреждането на сметните отношения между банките. В този случай при липса на средства плащането не може да се извърши и се отказва незабавно или след известен период от време, ако по разплащателната сметка на банката- платец не се наберат необходимите средства.
 • При втория вид плащането се осъществява и в случаите, когато по разплащателната сметка на банката- платец няма средства за сметка на предоставен кредит от ЦБ или от друга банка, който трябва да бъде погасен до края на работния ден. При нея се поражда кредитен риск за банките.

Нет сетълмент

Нет сетълментът изразява извършване на плащанията между банките на клирингова основа, при която банките взаимно си прихващат насрещните вземания и задължения.

Клиринговите схеми на разплащане могат да се обособят в следните две схеми:

 • Първият е двустранен клиринг със сетълмент в ЦБ. Двустранният клиринг е характерен за международните плащания. При него две страни в разплащанията насрещно си прихващат вземанията и задълженията. Той притежава следните характерни особености:
 • Ограничава се броя на участниците в разплащанията или въвеждането на двустепенна система, при която пряко участващите банки в разплащанията се представляват от второстепенни банки;
 • Извършват се разплащанията чрез кореспондентски сметки и окончателно се уреждат след преминаване на двустранно определените граници на риска.
 • Вторият е многостранен клиринг. Това е форма на окончателно уреждане на разплащанията чрез сетълмент в ЦБ. При него във взаимните прихващания на насрещните вземания и задължения участват всички банки. При това всяка банка насрещно си урежда платежните отношения с всички останали банки т.е при тази форма на плащане се определя за всеки участник в разплащанията колко има да взема и колко има да дава на останалите банки в системата и салдото, което може да бъде и дебитно и кредитно. Дебитното салдо изразява наличие на вземане за дадената банка, а кредитното салдо- обратното. За банковата система като цяло салдото е нулево, но за едни банки е дебитно, а за други кредитно. Недостатък на този вид клиринг е, че дори един участник да не може да извърши плащанията си поради липса на авоар по разплащателната му сметка възниква риск в платежната система от блокиране на плащанията в банковата система като цяло. Предимствата на многостранния клиринг са следните:
 • Позволява на банките да държат по- малки по размер авоари по разплащателните си сметки в ЦБ.
 • Чрез него се осъществява окончателност на плащанията за всеки конкретен ден.

Вижте още

Източници

 • „Правила и процедури за работа на система за брутен сетълмент в реално време – RINGS”- www.bnb.bg
 • Учебник по „Банково дело” на Силвия Трифонова, глава „Оперативна и нормативна характеристика на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS”
 • ”Наредба №3 за паричните преводии платежните системи”

Външни препратки