Видове секюритизация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Секюритизация е заместване на банковите кредити с ценни книжа. Банките изкупуват ценните книжа срещу отстъпка, при което клиентът получава парични средства, но не под формата на банков кредит, а срещу предоставянето на записи на заповед, менителници и други ценни книжа.

Традиционна

Традиционна е секюритизацията, осъществявана с помощта на дружество със специална инвестиционна цел, което се явява самостоятелно юридическо лице, което изкупува активите (и свързаните с тях вземания) от оригиналния им собственик чрез постъпления, получени от емитирането на ценни книги акции и/или облигации. В този случай секюритизираните експозиции се отписват от баланса на финансовата институция инициатор на сделката и емитираните ценни книжа не пораждат юридическо задължение за плащане на инициатора. Тя включва прехвърляне на базисните експозиции към дружество със специална инвестиционна цел - секюритизация при спазване на следните изисквания: банката - инициатор прехвърля собствеността върху базисните експозиции или прехвърля техния риск чрез синдикиране; издадените ценни книжа не представляват задължение на институцията - инициатор.

Синтетична

Синтетична е секюритизацията при която финансовите активи предмет на секюритизационната сделка остават в портфейла на финансовата институция, инициатор на сделката и само служат като законово обезпечение на емисия ценни книги, издадена от същата (напр. ипотечни облигации, емитирани от банка). В този случай прехвърлянето на кредитния риск се осъществява с помощта на деривативни финансови инструменти и/или гаранции. При нея базисните експозиции продължават да се посочват в баланса на институцията - инициатор.

Вижте още

Източници

Външни препратки